Ingqumunga Yesibumbu

()
Izinto zimana ukwenzeka. Wake wayibona indaba yokuthi usabe ukushela intombi kanti iyazifela ngawe. Ngisho sebekutshela ababonayo, uvele udlale uvalo nokungazethembi. I wonder bangaki abantu abagcina bengabhebhananga bebe behalelana?
Esikoleni ngisafunda nganginenhlanhla embi yokujwayelwa amantombazane amahle ajola nabanye abantu, mina alokhu engiqhanyeliswa engibiza ngomngani kodwa engangibhebhisi.
Lomkhuba uqhubekile ngisho sengisekolishi. Wawungicasuka uyezwa. Ngaze ngathola very late ukuthi yimina owayedlala inomfi. Angiwabhebhanga amantombazane emva kwaloko, ngangigila isekisi…lol yes sex or circus kukuwena ukuzikhethela.
Ngeke ngikhohlwe kodwa mhla ngizibusisa ngengqumunga yesibumbu sikaZethu. Wayevele engifuna, kodwa ngambhebha engazelele, ngambona ukuthi uyethuka sengimgibela ngomthondo sekusha isende. Waze wahlambuluka ukuthi ngimbhebhe ngenhlanhla wayethi ufuna ukungiqhanyeliswa nje kuphela kanti wayehambe wrong, zasezigawulwe zabekwa. Laphaya evarsity bengiqashe emzini oseduze kwalapho kwakuqashe khona uZethu. Phela uZethu wayezalwa umacaphuna kusale. Emqashweni wayehlala yedwa eroomini, enakho konke, I mean everything. Fridge, stereo, laptop, gadgets, flat screen TV with all channels you name konke wayenako. Ngangidlula noma yinini kuye uma ngiya emqashweni lapho ngangiskwate khona. Ubejwayele ukungiphathisa izincwadi zakhe sonke isikhathi  ngedlule ngizishiye emqashweni wakhe. Wayeseze wanginika i-spare key. Wanginika imiqathango yokuthi angosisebenzisa uma kusho yena kuphela.
Ngelinye ilanga wangiphathisa amanovels wathi ngidlule ngiwashiye lapho ahlala khona njengokujwayelekile. Mina ngazihlalela nezimpintshi zami sizibukela umdlalo wekhilikithi, khohlwiyane indabe yamanoveli kaZethu. Kuthe makhaleni, ngakhumbula…kwakuyiFriday, ngizovuka ngiye kwankomo zinya upholishi, kwaphoqa ukuthi ngiwahambise yize lase lithe ukuthambama. Ngangqongqoza kodwa lutho impendulo. Ngazama ukuvula nangempela umnyango wavuleka ngangena kancane ngoba ngangingazi noma ukhona yini ngaphakathi, naku kwakuthulekile cwaka. Uma ngithi ngiyabheka nangu ulele phezu kombhede ubheke phezulu ubuthongo bumbambile kwazise nelanga lakade lishisa. Ufake iphenti neblawuzi eliyi-see through kuphela, wayemuhle yini umntwana wabantu and eme kahle enjalo nje, kuyibakabaka uqobolwalo. Ngicathame kancane ngibeke amanovel. Iso liyisifebe, ngithi uma ngiliphonsa lapho kulele khona uZethu iyhooo singakanani isibumbu yibhola nje, ingqumunga yoqobo. Ngavele ngafreezer amehlo athi njo kulesisibumbu esingaka, umthondo wavele wama mpo, amathe agcwala umlomo, ngagwinya ubala. Wawungafunga ukuthi ngibona isiteki sibrayiwe.
Yenzeka inyakanyaka, kwaba engathi uyabona ukuthi ngimbhekile avule imilenze, sivele sihlale obala sonke isibumbu. Ngiyalingwa ngisehlane yini kodwa bantu? Ngisondele kancane ngimuzwe enambitha ubala khona ebuthonweni, ngethuke ngithi ukuhlehla kancane. Ungasingenisi ekulingweni, wangilahla unembeza. Angazi kwathini kimi, ngavele ngasondela ngakala isandla saqondana ngqo nesibumbu, ngasehlisa kancane wena uwabona ikati licathamela igundane, saze sathinta isibumbu. Yajama ingqondo, igazi lagijima layogcwala umthondo wema mpo, ngazizwa sengiphefumulisa okomuntu ebanjwe yiphika. Ngamuphulula isibumbu elokhu enyakaza kancane nami ngiloku ngithuka izanya, uyadlala udlala ukuqhanyelwa wena! Ngazidela amathambo, ngavula iphenti ngaphezulu ngesinye isandla esinye samphulula izinza right on top yaso isibumbu, ngavele ngajuluka. Wangibulala uZethu, wavele wavula amathanga khona ebuthongeni. Ngathuka ngoma, ngangazi noma ngivale ngishiye noma ngilinde. Yathi inhliziyo ‘Ride on brother’ kwazisholo umufi u-Carter. Umuno omude ngaqala ngamdlalisa ngawo ubhontshisi ngamuzwa eqala ephefumulela phezulu. Ngadlalisa ubhontshisi ngibuye ngigudlise umunwe kancane phakathi kukabhontshisi namalebe. waphinda waphefumulela phezulu.
Waphakamisa ikhanda uZethu: “Kanti ukhohlakele kanje! Uyazi ukuthi yi-rape lento oyenzayo?”
Ngagxuma ngakelekeqeka, lwangishaya lwangeqa uvalo. Angazi ukuthi umthondo wathithibala nini. Ngankwankwaza, ngatatazelisa ukwendoda ibanjwe umfazi wayo ikhwela umakhwapheni. Wangibuka straight in the eyes uZethu, wathi “Hawu waze wangiphoxa ngikuthemba kangaka.” washaya izandla wathi “Yeka ukuba innocent kwakho.” Lapho ngase ngibakaza ubala wena owabona inja idle amaqanda. Akazange anyakaze, amathanga ayesaqhekezeke kanjalo, mina ngithithibele nesandla right on the cookie.
“Awuqhubeke ngibone ukuthi ubuzimisele ukugcinaphi.” washo engibuka ngobuso obudangele. Kwaduma ikhanda ngangazi noma uqinisile, noma unengekile. Ngazidela amathambo ngaqhubeka. wacimeza Uzethu. Ubuso bakhe buse expressionless. Ngaguqa, ngamphulula kamnandi, ngambona ekhotha izindebe zomlomo. Ngakhipha isandla slowly kubhontshisi. Ngasukuma ngayokhiya umnyango, lutho ukuthi anyakaze uZethu. Ngabuya ngaqhubeka, ngamphulula, ngamuzwa eseshintsha indlela aphefumula ngayo.
Ngasukuma, ngadonsa ipenty ngalikhumula. nami ngakhumula ngashaya ngesudi sesele. Ngancika eduze kwakhe ngabhekaisa ikhanda enzasi. Ngaqala ngamkhotha ubhotshisi. Ngamuzwa enyakaza for the very first time. Walula isandla wangibamba ipipi, walithimfa mfa kabili kathathu, wathu: “Mhuuuuuuu”. Waqala wangiphulula umthondo. Ngavele ngathithibala. What a pair of soft hands! Yhhooo! Zacusha, kwazisholo olova. Ngamkhotha ubhontshisi namalebe. Ngaluthambisa ulimi wena owabona inja ikhotha isilonda. Ngathi ukuluqinisa ulimi, lwakhalakathela phakathi umsunwini ngamnwaya ngalo ngamuzwa ethu : “shuuuushuuu”. wawathi hleke amathanga, ngambamba izinqe, ngawumunca kahle umsunu. Ngamuzwa eqhaqhazela wanswininizisa okomdlwane ugodola wangifenda emlomeni siqhubeke njalo isililo esincane. Wawudumela umthondo, wawuxhuma emlonyeni, kwashintsha ukukhuluma. Wake walidlala ngolimi ikhingqi ngazithuka sengimemezile: “awe mano awe”. Wangipasa ezinqeni wayeka ukungikhotha: “Kahle umsindo wena farm boy bazothini omakhelwane. Uyaqala yini ukukhothwa ipipi? Ugange nje kanti ubuye ukhalise okwengane…”, ngamuzwa engihleka. Wabuyela khona, wawubamba kamnandi wanginwaya amasende engikhotha ikhingqi. Ngabona ukuthi kuyonakala. “Kahle uzongichamisa wena Zethu”. Ngagxuma ngangena ebathroom. Kwangisiza ngempela ukuthi uZethu wayeqashe i-en-suite. Ngathi ngibuya kochama, kwakuvuka yena eyochama naye.
Ngalala ngabheka phezulu, inhliziyo igida nephaphu. Ngavele ngazitshela ukuthi kufanele ngimbhebhisise khona ngizongenisa la kwakhe. Ngathi ngisacabanga ngabona ngaye esegibele ngaphezulu. Wawathi hleke amathanga, ayenjani pho, ebomvu tebhu ephuphuzela uboya ezithweni. Ngasho ngathi ngadla mina kababa.  Wazichoma umsobho etswayini. Walibamba ipipi wathi ukulidlalidlalisa lagxuma lema mpo. Wazinwaya ngalo izindebe zemomozi. wawaphenya ngalo amalebe wali shutheka. Waqala wafenda kancane ezigoqoza. Ngake ngema ngangafenda ngisezwa lobumnandi engangibenziwa nguZethu.
“Hheyi wevila ndini, ungangitsheli ukuthi awuzufenda wena”, washo emoyizela, kwathi faca amadimples. Wazithintela, ngake ngawuzwa uqina phakathi umthondo, ngingakafendi, yabubula ubala intokazi, yaqumisa okomuntu ephethwe yisibhobo.
Wawahlekeza kakhukhulu amathanga wawubusheka wonke umthondo waye wangqinda ngamasende esibunjini. Ngathi ukuyihlikihla ngamasende lengqumunga eyayingiholele ophathe. Wafudumala wonke umzimba. Wangibamba wangisondeza: “Wangichamisa doti!” Washo efenda esheshisa, edlalisa iqolo kuhle kwezintokazi zase-Hawaii. Wamemeza kakhu wathi: “Hhhhhiiiii!!” engathu yisangoma singenwe ngabalozi. Wangibamba lapho wanamathela ne kimi, wena owabona umbokwane unamathele etsheni. Wathuthumela… ngithe ngimuzwa wayethi “Pheeeww! Waze wangibhebhebhisisa”. Ngezwa inhliziyo ithi kla, ngazitshela ukuthi ngizochama uma sengimphinda, ngoba kwavele kwangicacela ukuthi ngangingafikanga ngangigalelekile. Sacabuzana, kwakhala ubumncwa ncwa ncwa. Wacamela esifubeni, ipipi lisephakathi liloku lifukuza wathi : “Mhuuuu”. Ngalinda ukuthi kukhona ayezokusho wangasho lutho wamoyizela waqhubeka wacamela. Ngathi ngimuzwa wayesinda, ngabona ukuthi wayesezumekile.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

4 Comments

  • Mhhh mina ngise R/bay ngyafa isizungu ngfun umuntu esizodlana nje naye othandayo ukukhotha isbumbu aphinde abhebhisise hhay indaba yokudlala nami ngzom suck before si have. Anyone with a big dick please contact me

    Reply
  • Ngihlala around ellovu (amanzimtoti) ngifuna ucc esizobhebhana strong. Call 0782728721 now

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.