()
Yazi mina nje akusangphath kabi ukuth umsebenzi wam ukulandela izinkomo .sengavelle nje ngamukela ukuth kuwumsebenzi wam lo . Ngiye ngizivukele ekuseni ngkhiphe izinkomo esibayeni ngihambe nazo ngiye kozelusa ngibuye uma kushona ilanga. Ukuhlala la kwazulu sengikukhonze ngenye indlela.


Kona ayikho into engjabulisayo ehlathini ngoba nje ngizibulawela yisizunge ,ngibe ngiloku ngizifundela ezabomabhebhana ngichanyelwe ,ngshaye idlwphu kube mnandi.phela kumbula kuyembeswa kimi ezintombini ngize ngiusho nje eyodwa.
Kwamanje nje umthondo ngiwuphethe ngesandla ,ngfisho uholokocqo lwento .
Ngikhumbula ngalela langa ngisukelwa umantuli nomazungu abangifica ngizihlelele ehlathini bafika bangisukela nje”
“Ulele leni wena la sithothobala” kusho izwi ngingamboni umnikazi walo
Ngivuke ngethukile
“Naziya izinkomo zidla umbila emasimini” kusho umazungu
,Ngihlahle amehlo ,kanti banamanga
“Unayo intombi nje wena” kubuza umantuli
“Cha anginayo”
Kuphendula mina
“Uyayazi inquza nje wena”
Kubuza umazungu
“Cha angiyazi”
Bahleke kanyekanye bashaye izandla.
“Wena sizokunyisa namhlanje sifuna igolo ulidle ngomlomo”
Baphinde bahleke kanyekanye
Uvele ushise umzimba wam ukwethuka uma basho kanjalo.basondele kimi bobabili ,akhiphe intambo umantuli yokubopha izinkuni ,abambe izandla zam azibophela ngemuva angihlanganisi nesihlahla engangiyame kuso.
“Sizolibona lelipitshana namuhla”
Kushu umazungu eme phambikwami.
Avule uziphu afake izandla ebhulukweni lami abuye nomthondo wami okhuluphele uphinde uthi awubemude kodwa nje udle ngobududla wathi ukugobela ngekwesekunqele
.
“Hawu lenja iphethe umthondo ongaka kani”
Bawubambe bobabili bawuphulule ,badlalise ikhindi lami elihlala ebaleni elihhedlezazo.
Uvuke ushidi lona ululeke babukane emehlweni.mina ngiyabahlonipha ngisaba ngisho ukubabuka ngizibhekele phansi ngihle nje ngiphathi jece.
Umantuli afake isandla kakhulu angidonse amansende amade alengayo .”Nxa iphethe lenja sisi “kushu umazungu bebukana emehlweni
“Mmmmmmmmmm”
Kucuma mina ngizwa ubunandi bokuphotholozwa umthondo yizandla ezinengi.
Axoshame phambikwami umantuli avule iminze kuvele isibumbu esicumbe ephentini ,ngisabe ngisho ukusibuka .
Afake isandla umazungu ephentini athi ukuzidlalisa inquza ngomunwe ,esinye isandla singiphulula umthondo.
Bangihlubule ishethi lami ngisale ngesifuba ebaleni.
Sebangikhotha umthondo bobali sebayawubanga manje “
“Hahahhhahhhhahhhhahhhhashshshhshhaha” bangkhotha umthondo abafazi babantu
Angikhumule intambo umazungu.ngisukme ngime bathi ngiyaph .sebehlezi phansi bavule amathanga amagolo abafazi asebaleni.bahulule amaphenti kanyekanye bangishaye ngawo ebusweni.
Ubean kamantuli uhlezi ebaleni ,ngivele ngiguce ngamadolo ngiwudlalise ngolwimi ,ngiwumunce ,
Ngiye komunye ngimunce ubean .ncwaaa ncwaaa ncwaa . Mmmm.m ,kububula abafazi bezwa ubunandi .
Avuke umantuli agibele phezu kukamazungu becabulane bodwa manje .
Ha igolo likamantuli lisele ngemuva lonke .
Ngibambe uholokoqo lwam ngesandla ngilubeke emnyango ,ngithi ukuwuphusha kancane ..bona beloku becabulana .ngicale ngifende kacane ,kacane .ungene kancane kancane kancane .mmmmm mmmm kububula mina ngizwa ubumnandi bomfazi wabantu.
Fuseki ngibhebhe silima .ngiwubusheke wonke uma asho kanjalo ngifende kakhulu sengihlahle amahle. Ngiwushaye emaceleni ,ngishone phansi ,ngimeme izandla ngemuza kudlala izinqa ezinkulu.”Kumnandi kumnadi ‘woow wuuuuuuw wuuuuuw “kukhala umantuli
Ngibhebhe nja ngibhebhe bby “ngibuye ngiwushise kumazungu kanjalo ” sengimbambise isihahla “yee yee yee yee uyangbhebha vele bby uyangbhebha vele” kukhala umafazi womuntu “
Ngiwushintshe ngiwufake wonke kumantuli usebheke bhezulu ,ayivule yonke imilenze ngiwubusheke angibambe izinqe zam ezinqane kanti usuyathunda unkabi”yeeeeeeeeeeeeeeeee yeeeeeeemaaa mina uyeeeee.asuke lapho athinekelele .ngiwumonyule usumanzi ngiwubusheke kusisi wakhe wonke akhale esemathambo isililo “yeeeemmammmammma. Nam ngizwizwe senghhonga : hhohho hho yeee hhho .ngidedele inkihlinkihli yento . Ngizwe ukuth ungath ayikaphumi yonke ngiwufake kumantuli futhi ngikhiphe loko ebekusele .
Nxa bamnandi abafazi abalambayo

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.