Yangiqhanyeliswa imovie

()
well eminyakeni emine edlule bengisaqala ukusebenza so nje imali yoku rent i Townhouse ewu 2 bedroom ibinokungehlula, kuze kwathi mangixoxa abaningi bangiluleka ngokuthi ngithole umuntu obuya ekhaya engimthembayo ongahlala kwelinye igumbi angikhokhele kuhlangane i monthly rent… akuthathanga iskhathi esitheni ngabe sengimtholile uPinky, uPinky wayelingana nam naye engenayo indoda in fact sasi complain ngento eyodwa: sibahle but men dont appreciate us!

sahlala kamnandi kakhulu no Pinky, kuthi noma kade kune nsizwa ebivakashile sixoxelane ukuthi ibiyenzani embhedeni… ngelinye ilanga uPinky amenywe isoka kuyi Friday so mina mangfika endlini ngigeze ngi bored ngalendlela, hhayi ngivele ngi decide ukubuka ama movies, ngikhumbule ukuthi uPinky uyawathanda futh she wont mind if ngithatha kwawakhe, yim lo ngithathe ngifake ngicime ugesi ngikhiye umnyango hawu ngizwe nje ‘ooh aah yes’, ngiphuthume ngehlise umsindo, hawu Pinky madoda zyabuya la amantombazane ayamuncana lana hhay ongaphansi nongaphezulu, ngikhulume ngedwa “kunani mangbuka lana madoda” mh zizwisana ubumnandi leziyfebe, ngisabheke loko naku sebephethe okuyipipi omunye uhlokoloza lo omunye ngalo ubuye apetule igolo lakhe ngomunwe, usekhala ismayemaye naye lo obhejwayo, angisemanzi lapho ngiyazibuza ngizoba yini, ubani nje engizomfonela azongisiza? kusenjalo kube ne knock emnyango ngigxume ngehlise i volume, ubani? ngibuza kanti iSecurity, ngithi okay ngyeza…vuliyane umnyango ngilibuke iphoyisa “umfanyana nje omncane okhuluma isiZulu siyezwana nje naye” athi ehm mkhaya ngabe yonke into ikahle? kubuza mina, hhayi asho asondela manje bengenza ama rounds ngizwe omunye umsindo la efasteleni, “manje?” kubuza mina namahloni, hhay bengithi ngibheke ukuthi umkhaya u right yini, ngikhumbule ukuthi kambe kudlala iMovie laphaya ngigcine ngivale i volume qha, ngyambona uphoyisa amehlo awasuki ngakuyona, ngivele ngibone ukuthi ngibanjiwe la kant futhi ngingazuza ngoba mangigijimisa amehlo umthondo wakhe uyangidinga kumanje, ngifikelwe nje ukukhohlakala ngizwe kuluma umsunu, ngivele ngifake isandla khona lapho phansi kwe summer dress yami nginywaye ngibe ngikhotha udebe lomlomo lwangezansi, umkhaya wami acele ukungena, ngimvulele anende angangena ngivale umnyango, ngihlale phezu kukasofa ngigovoze abe eseshilo “manje sisi hhayi ngoba ngikuthatha lula kepha….” ngithi sssshhh mkhaya, ngicela ungichamise, angidumele umkhaya abambe imilenze angigovozise isibumbu sibe sebusweni bakhe angingenele ngolimu emsunwini abuye afake amazinyo sengathi uzowluma ngimemeze ngithi lapho tu baba, yidla lomsunu baba khona ngizokubhebhisa, mh kumnandi, lapho akadle ngamazwi uphezu nje komsunu, lapho ke wenza konke loku mina ngibuka laba abadlanayo kwi movie ngithe ngizwa kwakukitaza izinzwane kunyuka ugesi uyoshaya ekhanda sengichama, lapho akangiyeki umanzi te umlomo wakhe amanzi engquza yam eqeda kuchamiswa ulimi lwakhe olunekhono elingaka bakithi, uthe esuka wayesukuma ekhumula ibhlukwe ethi kimi “sengizokubhebhisisa mkhaya”  asho awfake maqede afende kancane athi “ngitshele ufunani mkhaya” ngithi mina “ufake wonke tu” asho ewufaka wonke ngendluzula atshekele ka right afende ngithi “hawe lapho mkhaya” athi kwenzakalani? ngithi ngidle kanjalo kumnandi, athi “kanjena?” ngithi nazoke mkhaya abe eseshilo engithuka engibiza ngamagama engingakaze ngibizwe ngawo kodwa nje nam ngiyabona vele ngiyiwo ngenxa yesimo engikusona! lapho uguqe ngamadolo uyangidla strong, athi kimi “othi ngikufundise into ongayazi ngembobo yangemuva” ngithi no ngiyesaba Athi yena “ngizokwenza kancane” ngivele ngivume ngekhanda, athathe iminwe emibili acobhoze kwi golo lami ibe manzi, ehle nayo iminwe edlalisa umdidi wami, kukitaze kodwa nje ngithukile athi “mkhaya relax, uthe ngikudle angithi” ngivume ngekhanda, awufake owokuqala, ngizwe kubamnanjana kakhulu egolo lami, athi owesbili ngizwe ngathi ngizozikakela ayifake, ayikhiphe abe engi rub ngesthupha, hhay sengikhala ngempela manje I dont care ubani ongilalele! lapho ngizwe kushisa khona lapho kumnandi kanti sesiyachama kanye kanye.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.