Umthathanduku

()
Iyona round ayikhonzile usisi Bongi lena. I”round”yantathakusa emashidini sibhebhana
sesike sathi hlwathi isithongwana sigonene. Maye liyangibulala igolo kulesisikole engikuso. Ngempela igolo liyangibulala. Njengoba sengike ngababhebha kanye kanye usisi Bongi no”mam”Skhakhane, ukubhebhana kwami nosisi Bongi akuseyiyo imfihlo. Uthisha omkhulu nabanye ababili abangenalwazi. Bonke laba bahlala behamba ngama”weekend” kanye no”mam”Skhakhane.Usisi Bongi uhamba nge”month end”kuphela.Indoda yakhe iyona efika e”macottage”.Nakhona yeqisa iviki ngoba kukude lapho isuka khona.Nayo ayinazo nezincane izinsolo ukuthi njengoba ehlale esifica ndawonye kungenzeka ukuthi siyahlabana.Phela asilingani.Usisi Bongi usisi impela ogcweleyo onesigqi nesithunzi.Mina ngisewumfana onomzimba omncane.Kodwa umthondn ngiwushaya kunjalo.Ahlanye usisi Bongi.Indoda yakhe uma kade imvakashele ithi isuka nje sibe sipiqana. 
Ayikho into exoxwa u”mam”Skhakhane nosisi Bongi uma bendawonye.Umthondo kwaphela.Ngibavakashela njalo ntambama endlini yabo.Sengidla ngisho khona.Okwabo kuba ukukhiya umnyango bavule iradio.Bayawagxeka amadoda abo ngokukhathala.’Uma usushadile weBongi indoda ikudla kanye ngeviki.’noBongi aphendule,’Mina angikashadi noBiyela kodwa uvele athi uyangonga.Angazi ngifuna ukongiwa yini?’Mina sengizonconywa-ke.’Ayi iyasijabulisa ingane Bongi.’NoBongi aphendule.’Ngaziqalela mina njalo ingane.Silokhu sipiqana.’ 
Ilezo zingxoxo eziye zenze ngizithole sengibulawa igolo.Banele bangaxoxa lezo labosisi bavele bangivule uziphu bakhiphe umthondo.Izandla zabo ezi”soft and warm”ziwu”massage” kamnandi umthondo wami.Nami lapho vele ngibafake iminwe ezingquza.Ngiyobezwa begegetheka,’Awu we ma!Kwaze kwamnandi e”cottage”.Babuye bakhumbuzane.’Ushadile njalo Skhakhane uzongibangisa enganeni.’Aphendule’It’s part of life ukubhebhana.Ngingeke ngiyeke umthondo wengane umnandi kanje.’Awu lapho ngibone sekwenyuswa iziketi kube uwashiywa.Ngike ngibangwe kusize ukuthi ngayizolo ngisuke ngiqale ngobani.Bese beyavumelana ukuthi akuqale ubani. 
Nginesitulo engivame ukuhlala kuso.Umthondo ngiwukhipha uqonde ubheke phezulu.Ozobhejwa enyuse iziketi,angixamazelele.Oyedwa ayoma ngasewindini.Aqaphe ozophamisa.Uma kukhona uthisha ozo”knocker”ngiwumboncule sihlale silinde aphume sibuye siqhubeke.Lingibulala kanjalo igolo imihla ngemihla.Ngenza”sure”ukuthi lowosisi engisuke ngimbhebha uyachama.Bese ngibhebha owesibili.Bahlale bewubabaza umfutho engibabhebha ngawo labosisi. 
‘Nisale nibhebhana.’Kusho umam Sikhakhane esevalelisa kuyi”Friday”eseya ekhaya.’Izosala ingibhebha ingane.Namuhla sizozitika ngembhebho.Ingane izobe ithe khaxa emathangeni kasisi wayo.Ntathakusa ngifuna umthathanduku.Ayive imnandi leyo”round”,sekuyosa.’Bahleke babhansane.’Pho iyabhebha yini ingane!’.Sekusho u”mam”Skhakhane 
Nebala sekuyosa ngiphakathi emashidini,ngizwe ngaye usisi Bongi esengidlalisa umthondo.Isandla esithambile esifudumele siwuthi xhakathi umthondo wami.Silele sibhekene.Bengikade ngilele umthondo uphakathi egolo.Phela senginomkhuba wokuthi uma sibhebhana nosisi Bongi ngingawukhiphi uma sengimchamele.Vele sigonofelane size sizunywe ubuthongo umthondo ulale egolo. 
Ngizwe usisi Bongi esenginyakazisa.Udlalisa isiqu somthondo wami.Nami ngishutheke umunwe ngimdlalise umsunu.Ngimuzwe ebubula unkabi lo.Umthondo wami olale egolo ngiwuzwe uqina phakathi egolo.Nalo limanzi.Ngiwukhiphe uqine unjalo.Ngenwaye ngawo umsunu kasisi uBongi.Uma ngiwuthi shwi ngejwabu emsunwini ababayele usisi Bongi,”Owu!Owu!”Ngiwuphindisele ngiwudibhe egolo.Awu uyohlala umnandi wegolo!Akukhathalekile ukuthi besekukade ngilibhebha ngaphambilini.Awu umthathanduku!Vele kushise kamnandi engutsheni.Siyafendana nalosisi silele ngecele.’Awu umnandi wengane!Angikaze ngiwuzwe umthondo omnandi kangaka empilweni yami.Ingabe wafundiswa ubani ukubhebha?Awu uBiyela uma engajumisa angafica ingquza iphelile,ungiqedile wengane’. 
Umthathanduku.Sengingaphezulu.Ulithe hleke igolo.Ngiphakathi kulawomathangakazi.Ngimgijima ngomthondo onke amakhona engquza.Silokhu siyabubula sobabili kumnandi.Amathanga ngide ngiwapholisha ingaphakathi lawo ngezandla.Impela nakamam Skhakhane awafiki kakasisi Bongi.Sifendana impela sekuyashisa naphakathi kwamashidi.Izingubo zizishonele eceleni.Abuye angithandele nangemilenze usisi Bongi.’Uyangijabulisa uyangenelisa wengane.’Kumnandi ukubhebha umuntu omdala umuzwe ekhala ekubalisela usum”controla”ngomthondo.Igolo naye ekunika lonke.Ngimsantuzise imilenze ngiyibeke emahlombe.Ngiwushaye wonke.Akhale wi izinyembezi.Ngiwushaye ngizwe uflka kwenye indawo.Akhale kabuhlungu.’Yini?’Ngethukile.’Awu ngiyasola ungigudluze i”loop”yokuvikela ukumitha ngalomthondo wakho.Wu nkosiyami ungangimithisi wengane.'(Futhi ekhuza iqiniso ngoba vele wamitha.)Sincenge ngingabe ngisawujikijela kuleyandawo.Kube mnandi futhi sibhebhane.Athi uyahefuzela useyochama ngithi.’Mana,ujaheph?’Ngibe slowly,kubuye kusuke amaphepha.’Waze wamnandi umthathanduku.Umnandi wemfana.’.weee!Ooooooh!’Sekuduma indlu nezihlonono.Sobabili sesiku”point of no return”siyachama kanyekanye.Ngisamsantuzisile imilenze isemahlombe.Umthondo ukhafula isdoda phakathi ekujuleni kwengquza.Igolo lonke likasisi Bongi kungelami,naye esalahlekelwe umqondo esebhejiwe wachama.Ngiyizwe kahle imoto ima phambi kwe”cottage”esibhebhana kulo sithatha umthathanduku.UBiyela indoda kasisi uBongi! 

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.