Sibathathu

()

Mina nomzala sina50years. Asisenamadoda. Ashona kudala. Izingane zethu sezikhulilese ziyasebenza. Eyami yokuqala ina 32 umfana oseganiwe. Okamzala una 30. Maye isizungu siyasibulala. Phela amadoda awasasibheki nakusibheka, nakhu sesivuthiwe impela.Kwala noma sesizeshelela kontanga yethu vele bangasinaki bafune lezizingane esizizalayo. Ileyo ‘pain and fear’ yokuba mdala uma ungumuntu wesifazane. Thina sikhule sithandwa seshelwa ngapha nangapha, nathi sishayela phezulu. Ngisho sesishadile bekhona abayeni bethu,beseshelwa. Kumnandi khona lokho uma sesizishwashwada nomzala ukuthi ubani ubethini. Ekufebeni nasekuphingeni besingekho lapho nomzala.Besikitazwa yikho ukuzwa ukuthi sisawaheha amadoda, ahalayo ayeze akhiphe izilimi ngaphandle lapho ayengeke aze asithole ngoba sasikwazisa ukuthi sishadile.

Ukudliwa amanye amadoda size sakuqala abayeni bethu bengasekho. Ayi suka nakho ave kune’stress’. Wenza noma yini ukuncenga lompipi wendoda yomuntu.Phela lamadoda asuke eganiwe.Ungayitholaphi indoda okungeyesihlahla noma engaganiwe kule’age’ yethu? Ayabhilida bo nawo amakhosikazi namadoda awo.Awayifuni nakuyizwa indaba yabafelokazi abazidlisa satshanyana eduze namadoda abo.Avele apikle kabuhlungu adelele athi,”Ayibulawanga yimi indoda yakhe”,noma”Wayibulalelani eyakhe indoda esehamba efuna awethu?” Angisafuni lutho ngamadoda nakuba ngike ngathi ukuhlalahlala nenye eyathi ithi.’one’ngathi’two’.Lapho-ke umuntu wake wathi ukudliwadliwa.Konakala esengicika esenza izinto ezazingenziwa ngisho nawumyeni wami,ukungibeka isandla.Nezingane zami kwathi azimbulale.Zamkhomba isango.Sehlukana.Phela izingane ziyadinwa ukubona umuntu edla ingquza kayise wazo bese eyaxhaphaza.

Ngivakashele umzala endlini yeRDP ahlala kuyo uma esemsebenzini.Maye indlala yepipi iyangibulala.Sesazinikela otshwaleni nomzala.Sizidlela iwhiskey.Sekuhwalele.Nathi sesigezile safaka nama’nighty’.Sizidlela iwhiskey.Siyaxoxa sibalisa ngokuqhanyelwa okungaselashwa mpipi wandoda.Umzala ubesangixoxela ngomfana oke amthengele utshwala adakwe abe inqaba.Uthi uyamkhumbula njengoba sithenge lewhiskey ngoba naye uke amthengele baphuze.”Awu mzala kanti sewaba uklebe yini udla amachwane?”ngibuza.Akunjalo gazi.Ngiyafa khona ukuqhanyelwa ukulala angisakwazi.”ephendula.”Pho-ke umyekelani umfana?”ngimgwexa.”Kuncane gazi.Kulingana nomfana wami ngiyabona kuna 30.”Kuthi kusemnandi ikhale iphone kamzala.”Ukuphi my boy?…Woza ngapha kukhona okuncane enginakho…Nginomzala wami ongivakashele…kulungile noma ungakuphatha okunye…ok” Alubeke phansi umzala bese ethi,”Uyeza.”

Kube isikhashana izwakale i’knock’Asukume umzala esemnandi avule.Kunele kungangena okomfana akubambe ngqi umzala esedakiwe.”Oh my boy!”Ngiyabona kunamahlonyana kodwa kudakiwe.Baye bawele embhedeni.Ngithi ukuqheluka kancane umfana abe phakathi kwethu.Angethule esemnandi umzala.Ngibone ukuthi kusangexwaya okomfana.Ngikuthelele iwhiskey kuyibabaze ukuthi kade kwayigcina.Nakho kukhiphe i’klipdrift’bushe. Awu utshwala ngokwehlela ngezansi.Sengiqhanyelwe engingakwazi.Inkinga angazi ngizayiqaqa ngithini lenkinga.Ngiyabona umzala ingathi ucothele khona lokhu komfana.Futhi ngiyasola sengathi umuntu wakhe lona.Kusekuncane nakho yize kunomzimba,kulingana nezinsizwa esizizalayo.Khona kuzinakele utshwala.Iyabuthanda utshwala lengane. Isihloko sengxoxo sisishintshe sinomzala.”Unayo nje intombi mfana uphuza kangaka?”kubuza umzala.”Izintombi”kuphendula umfana.”Ziyafa indlala izingane zabantu.Uzibona nini?”ngibuza.”Seniyangixosha bomama.”Athi uyasukuma simuthi ngqi ngengalo nomzala simfake phakathi kwethu.Awukwazi my boy ukusishiya la sisaphuza.”kusho umzala.”Ngiyekeleni ngiyochama.”Efuna ukusukuma.”Sizohamba nawe.”kusho mina.Simfake phakathi kwethu simfake etoilet ngaphakathi endlini.”Ngizochama kanjani nikhona?”kuzikhalela umfana.”Yini esingayazi?”asho umzala avule uziphu womfana vele abuye nepipi eselibambe ngesandla.Ngiwubone umthondo womfana uthi fuku!fuku! bese uyaqina uqhanse imithambo.”Ayi iwuphethe lengane mzala.”Athi uyachama umfana achamele i’toilet seat’umthondo uqonde ngqo.Siwubambe kanyekanye nömzala siwuqondise embotsheni ye’toilet’.Lapho ngizwa ukushisa komthondo esandleni sami vele ama’juice’ egolo ehla ngemilenze.

Sibuye naye umfana etoilet engaselenyusanga nebhulukwe.Sihamba simbambe umthondo.Ushisa kamnandi we ma.Kusokile okomfana ikhinqi liyamanyazela.Angisaqhanyelwanga khona okwala.Siye sifike sihlale embhedeni umfana ame ngezinyawo.Simehlise ibhulukwe ne under.Usale umpipi usibhekile.Ngibone umzala ehulula iphenti.Nami ngilehlise.Awu umzala awubambe umthondo womfana eseguqe ngamadolo.Nami ngiguqe ngiwubambe.Awu futhi umzala! Awuxhume emlonyeni.Akuncele okomfana aze apaqake izihlathi.Ngikuzwe okomfana kuthi,”Oooh…hhayi…eeee…!”Athi lapho ephumula khona ngiwuthathe umthondo womfana ngiwuxhume emlonyeni.Ngifuna ukumedlula umzala.Ngiqale ngikhothe ikhinqi elimanyazelayo.Bese ngimunya ikhinqi nje ngingawufaki ushafu phakathi.Abubule umfana.Ngizwe imfudumalo yomthondo engingasayazi ezandleni zami.Umthondo usuqanse yonke imithambo.Amanzi egolo ngiwezwe esehla ngamathanga.Sengimanzi te ukuqhanyelwa. Asipotoze amabele umfana asisukumise.Afake izandla zakhe phakathi kwamathanga ami nakamzala.Asidlokodle izingquza ngapha nangapha esebenzisa iminwe ephakathi nendawo.”Aaaaaah!”sibubula nomzala.”Ngizonibhebha bomama.” asho esenyusa ama’nightie’kusale izinqe zethu ezithirizayo.

Ngizibuze ngaphakathi ukuthi kodwa angathini unina walengane uma engabona imikhuba egilwa abafazi abadala enganeni elingana nezabo. Pho ukuqhanyelwa okukabani.Singeke siwuyeke umthondo singasawazi. Nowengane awugobi,ungena uqonde ngqo li wumumathe igolo. Kuthi ukuwufaka phakathi kamzala okomfana. Ahayize umzala. Kuwukhiphe.Kuwufake kimi. Ushise kamnandi. Simile. Ngithi ngiyakubamba kuwukhiphe, kuwufake kumzala.Nginxaphe. “Bhebha abe munye mfana ngesikhathi.” Kuwukhiphe kumzala kuwujikijele kimi.Ngiwuzwe uqhekeza uvula izindebe zegolo.Vele ngikubambe ngqi sifendane bume. “Oh my boy.” ngizwa ubumnandi.Kungiphushele embhedeni umthondo uphakathi. Ngikuqhekezele ingquza oko mfana.Kungene shiphakathi kwama thanga ami.Kuwushaye wonke.Ngikubambe ngemuva ezinqeni ngiwufuna wonke umthondo wakho.Ngifende kubemnandi, “Oh my boy kumnandi…baba…!” Ngibone umzala eseguqe eduze esecindezela umfana ezinqeni uma esefenda.Awushaye wonke ubhajwe ngamasende. “Awu yamnandi ingane mzala….iyangidla ingane…iyangibhebha ingane…oooh kumnandi!!!” Ngizwe umthundo ungifikela. Ngikuthandele ngemilenze okomfana.Ngikhihle esikaNandi ngizwa ubumnandi bokuthunda.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

  • Imnandi indaba ayideleki. Uma nje ngingathola at least abe munye kungaqhuma ubumayemaye ubusuku nemini. Niphatheke kamnandi sithole ne whiskey emnandi. 0828548623 for never ending moments.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.