Sabhebhana kulayini wemali

()
UJanuwari 2017 kusanda kufika enye investment company (ibhanoyi) sizofaka imali ukuze izale ibe ningi, indlela esibaningi ngayo sekulalwa khona kulayini nimile. Kunomama ophambi kwami omuhle nje ompofu, simile kulayini sekuntambama ngabo 8 silinde ubhuti ozothatha amaphepha ethu okubhalisa. Afike lobhuti ngo pass 8 awathathe amaphepha abhalise amagama ethu uma eqeda ahambe.

Lomama kade ephambi kwami athi uzobuya ekuseni ngithi owk, ngilandelwa omunye usisi ongowokugcina kulayini. Sekumnyamana lapho esimikhona kulayini.Ngithi kulosisi osemvakwami akangene phambi kwami ngoba ngisabela ukuthi bazoze bambambe inkunzi ngemuva kwami ngingaboni. Ajabule abonge ame phambi kwami sixoxe naye bese encinzwa umaskito esithweni avele agobe sakudunusa awushaye umaskito bese izinqa zakhe zivele zihlale zithi mbhah kimi, ugqoke ingubo ethambile emfushane kodwa hhayi kakhulu. Uyanyakaza nje uyazihlikihla esithweni ngemuva kwakhe kwenzeka inkinga ngoba uhlikihla umthondo wami. Uvele uqine ke manje umthondo wami, kuthi angimthinte izinqa ngivele ngimbambe eqolo ngizibuzise, “ukuncinze kakhulu yini umaskito”, ngibe ngizisondeza ngize ngincike kuzo lezinqa zakhe. Abuze ukuthi ngenzani ngivele ngihleke avuke. Athi ngiyazi yini kuthi ngiyamlinga ngoba sekuqala nokuba makhaza, ngithi ngizokumela engikwenzayo athi owk qhubeka mawuzoyimela lento yakho. Ngimbambe izandla zami zigamanxe ngaphambili manje ziye ziyothi mbhah esibunjini sakhe esiqumbile, ngimsondeze bese kuba ngathi ngiyamfenda kancane, aphakamise isandla sakhe sokudla angibambe emqaleni asinyuse kancane asiyise ekhanda ngivele ngimphulule isibumbu bathule nabantu kulendawo, iwumhubhe abasiboni abaphambili ngoba sekuhhwalele manje abo pass 9 ngithi kuye, “asizame”, abuze ukuthi, “sizameni”, ephefumulela phezulu ngithi, “uyazi nawe.” Upakishile nangu usisi wabantu umi kamnandi, ngiyafunga ngizombhebha simile lona. Ngiyiphakamisa kancane ingubo ayehlise bese ngimncela umqala ngiqhamukisa ikhanda lami ngemuva ehlombe lakhe lesokudla, akhalele phansi equma. Ngiyagqubeka nokumfenda izinqa yize sigqokile, ngimuzwe ethi, “hawemah kwaze kwanzima.” Ngiphakamise ingubo yakhe futhi, angayehlisi kulokhu. Ngiphose isandla ngaphambili ngimdlalise umsunu phezu kwephenti avele ehlise isandla sakhe esithambile asibeke phezu kwesami asicindezele, aqale afende. Angibuze, “ungenzani bhuti kodwa.”  Ngizwe isandla sesiwuthinta ngqoh umsunu igolo limanzi manje. Hawu liphi iphenti? Ngizibuza ngaphakathi. Ngilizwe liseceleni, useliqhwebele eceleni usisi lo. Ngimubhebhe ngeminwe ibuye isimanzi te. Ngizwe ngezandla zakhe evula uziphu wami wejean ngemuva kwezinqe zakhe, awudonse umthondo awukhiphele ngaphandle. Awushayise indlwabu nami ngiyamkopa ngilokhu ngimuzwa eqhwisha. Ngiyiphakamise ingubo yakhe zihlale obala izinqa ngilehlise ipenty avele ahlanganise imilenze kancane lizehlele aleqe. Umthondo wami usawubambe ngesandla sisondlele ekhoneni eliseduze awuphose phakathi umthondo wami akhamise athi, “mmmmh ngiyafa namuhla”, avele afende yena kuqala angishaye ngezinqa zakhe ezinkulu zifika ngezansi kwenkaba yami. Ngimbambe eqolo, ngimuqinise ngimfende ngathi ngiyacokama, athi, “hawemaaaah bhuti waze wangibhebha kamnandi.” Sesibhebhana ngamandla ke manje avuke engathi uyama afende naye siyaphambana, sihlukana sihlangane. Kukhala isende negolo. Ngizwe izwi elincane, “hawe mah bayabhebhana,” benganaki abantu. Nathi asisenandaba. Aphenduke ngimbeke odongweni ngiqukule izinyawo zakhe ngizigone ngezingalo abe semoyeni, uncike odongweni ngomhlane. Ngimbhebhela edongeni uyakhala, “ungangiwisi bhuti”, ngiwushaye ugcwale igolo akhale athi, “hawemah ngamitha mina yoooooh.” Ngiwufake kakhulu wonke ngizwe kushisa kakhulu kanti sengiyachama, naye apaquze ezama ukuqondisa izinyawo, ngimbambe ngqi. Athi, “ngiyabonga bhuti waze wangijabulisa.” iPhenti lasala lapho sasaba nokulibheka. Kwamnandi kulayini wemali.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.