Ngivalelekile 2

()
Ngempela ngivalelekile.Ngibabonile bebhebhana uthisha omkhulu uKhabazela no’class teacher wami u’mam’ Mthembu onezinyanga eziyisithupha eshadile.Manje ingquza yami
imanzi te.Umsunu uyaluma,nawo sewuze wathi ukuqina.Bengiywenaya besabhebhana,ave u’sensitive’ bandla.Nami angisazi ngizabhejwa nini, ubani.Phela umthondo ngisawuntshontsha ekhaya abazi ukuthi igolo lami selike libhejwe abafana.Bangathini kodwa ekhaya bengiyala kangaka.Pho-ke mnandi umthondo uma usuwuzile.Kuqale kubebuhlungu uphinde ubuyele khona uzwe i’mixture’ yobuhlungu nobumnandi.Mina sengiwuzwa impela ubumnandi bawo.Okubi nje uyivelakancane.Njengoba sengibone othisha bami bebhebhana nomthondo kaKhabazela ngawubona umanzi uphuma egolo lika mam Mthembu umanzi amanzi egolo ngeke kulaleke ekhaya ukuqhanyelwa.Impela ngizozama ukuphuma nge’back door uma sebelele ukuze ngiyobhejwa.Inkinga yami ngivalelekile.Ikhale i’bell’ yokuphuma kwesikole.Umam Mthembu usephumile nendoda yakhe isingaphandle imlindile.Ayazi kade ebhejwa.UKhabazela akasaphumi lapha e’office.Ngifuna ukugoduka manje ngizahamba kanjani? 0 0 Awu nakhu ngehlelwa.Ngisavaleleke kunjalo ngibone uKhabazela eza ngalapho ngicashe khona.”Yemama mina,ngizakuyithini lendaba!”Ngimbone eza ngempela.Aqonde ngqo laphn ngicashe khona.Lungithi heqe uvalo kubande amathumbu kuthi angichame.
Ngimuzwe esivula isicabha esehlukanise i’mesonite’.Athi uma evula umnyango ngithi ngiyamemeza livele lingaphumi izwi.Ngikhamise ngikhiphe namehlo ngaphandle.Naye avele aqhunsule amehlo uKhabazela ome aphaphatheke kuthi akawe.Sike sime sisashaqekile sibukana noKhabazela sikhamise imilomo siqhunsule amehlo.
”Ufunani lapha?”esho ezama ukungikhahla kodwa izwi lingaphumi livele lihoshozele.Ngithi ngizama ukuchaza nami ngingazi ukuthi ngithini.Lale izwi ukuphuma.Livele lithi ngqi.
Aphinde angikhahle kulokhu liphume izwi.”Ngithe kuwe ufunani la?”Ngimbone eqhaqhazela lokhu okuhlangene nokwethuka nokucasuka.
Nami ngiphendule ngiqhaqhazele,”Ngiyaxolisa…”,anginqake emoyeni..”Uxolisa ini?”Ngivele ngime ngimbuke manje ngikhungatheke.”Ungene nini lapha.?ebuza ngomkhulu umjaho.”Khuluma!”engikhahla.”Khabazela please…ngiyaxolisa.”ngisho ngizincengela.Akusekho ukukhuluma engingakusho manje,vele ngivalelekile futhi sengibanjiwe.
“Okusho ukuthi kade ungenile?”Ngimbuke ngamehlo okuzincengela avumayo nanamahloni.”Phendula.!!”,engikhahla.”Yebo thisha omkhulu.”sengingenwe ngamahloni.Lapho vele athwale izandla ekhanda uKhabazela,abuke phezulu aphelelwe amagama.”Okusho ukuthi ubone yonke into ebiyenzeka la e’office’?,esesholo phansi manje engasangikhahli.”Ngiyaxolisa thisha omkhulu.”Lapho avele anikine izandla ashaye intingi uKhabazela.Ngibone ukuthi umqondo umhambele,phela okwakobani ukubanjwa ubhebha umfazi womuntu.”Ungene ngokungemthetho,manje sengizoba sekukhulumeni ngenxa yakho.Uyazi uyedelela wena.”esenolaka manje.'”Khabazela please ngiyaxolisa sir futhi angeke ngize ngitshele muntu.”
Lapho sekuthe cwaka esikoleni akusekho ngane nathisha.Ngivalelekile.Lapho uKhabazela useyaveva ulaka elokhu engibiza ngesedeleli.Nami ngilokhu ngixolise njalo.Ngiyabona inkinga enkulu ilena yokuthi ngimbambe ebhebha umfazi womuntu manje sengizojezela nalokho.”Ufuna kwenziweni kuwe ngalomonakalo ongaka owenzile,uyazi uyinto yokubulawa wena.Uzomosha igama lami ngibulawe uMthembu ngenxa yakho.”Ngimbone evevezela nezwi lakhe livevezela lapho esephatha uMthembu.Ngibone uvalo luyambulala.Phela uMthembu wesitolo akabhedelwa uluhlaza loyababa.Ngisondele kuKhabazela.Ngimbambe ngezandla.”Please sir angeke ngitshele muntu.”Ngiyambona uKhabazela akasazi uzothini.Nami ngivalelekile.Awu iphenti lami ebengilishutheke ekhikhini kade ngizesula ngalo ingquza ngiqhanyelwe ngenkathi bebhebhana lithi dalakaca phansi.Silibone kanyekanye noKhabazela.Ingqondo yami ike izule ibuyele kulesiyasithombe uKhabazela ehlikahlika u’mam’Mthembu ngiwubuka wema ewufaka ewukhipha.Ingquza yami ngiyizwe iswakama.UKhabazela usakhamise umlomo angazi noma ushaqiswe iphenti lami eselivele lathi dalakaca phambi kwethu.Ngisondele kuye ngisambambe ngezandla.Ngizwe amabele ami emthinta.”Khabazela please…awu sir.”Sengisho phansi ngelipholile izwi.Lapho ngiye ngithi ne kuKhabazela ngibeke ikhanda lami esifubeni sakhe.”Please Khabazela please sir.” 
Kube umzuzu o’romantic’phakathi kwentukuthelo.Ngisizwe isandla singithinta sibuye singiyeke.”Please Khabazela…please.”Nami lo’please’wami sengiwuphindaphinda awusaqondakali ukuthi ngowani.Umqondo wami ubuye ugijime ngikhumbule ukuthi ngingahle ngithole isigwebo.Esikhulu kube esokubona uKhabazela ebhebha umfazi womuntu,u’class teacher’ wami.Izandla zami ngizizungeze uKhabazela uthisha omkhulu.Nezakhe izandla ngizizwe sezingizungezile.’Sir ngicela ungangijezisi ngalendlela obuzongijezisa ngayo.”Ngimuzwe equma.’m.”Izandla zakhe ngizizwe zehla ziye ezinqeni.Angibambe ezinqeni.Ngizwe ngibuyela kuleliyagiya lokuqhanyelwa.Ngizwe umthondo kaKhabazela uthisha omkhulu wami ungigqula.Athi ukuzipotopotoza izinqe zami.Umzuzu wentukuthelo usuba romantic. 
“Khabazela ngicela ungangijezisi ngenye indlela,ngiyazi ngonile.”ngisho uyangipotoza izinqe.”So ufuna ngenzeni?”Ikhanda lami sengilithe mbe esifubeni sakhe.”Ngicela ungenze lokhu okade ukwenza umam Mthembu..”ngisho sengifile ukuqhanyelwa.Uvalo lona lungithi heqe,kungathiwani kodwa ngizwiwe ngabantu ngicela umthondo kathisha omkhulu wami.Pho ke ngivalelekile futhi iyona ndlela yokuphuma lena.
“Angeke utshele muntu lendaba yami nawe neka Mrs Mthembu?”engigqolozele emehlweni.”Ngethembe Khabazela.”Ngisho ngimphulula ngimbheke ngqo emehlweni ngamehlo agcwele uthando nokuqhanyelwa.Amehlo ethu ahlangane.Sisondelane ngicimeze angifake ulimi emlonyeni uKhabazela sincelane.Esinye isandla asehlise ngisizwe sesigijima phakathi kwamathanga.Angifake umunwe kube’sensitive’kamnandi.Ngiqume ulimi lusemlonyeni.Impela ngizobhejwa uthisha omkhulu wami lona engimhlonipha kangaka.Angikitaze umsunu kuze kuthi angichame vele bese kunini ngiqhanyelwe. 
Angidonse kancane siphume kwi store room siye ngase office.Angibeke phezu kwetafula.Ngiyabona uzokungibhebha njengo mam Mthembu.Angifuni mina ukudliwa njengomunye umuntu.Ngifuna ayizwe kahle eyami ingquza ukuthi imnandi kanjani.Ngisukume ngimfulathele.Isiketi sami ngisibeke eqolo.Indunu ayibuke Yonke ngemuva.Ngibambelele itafula ngezindololwane.Aqhaqhe uziphu.Alehlise lonke ibhulukwe ne’under’.Ngimuthi jeqe ngimbone eluvula eluhluba ijwabu uholokoqo lomthondo.Luqonde luthe thwi.”Awu we ma!”ngikhala ngibuka lomthondo ongaka wendoda engangobaba ozongena engquza yami.Phela angikaze ngibhejwe umuntu omdala mina.
Ngibuye ngikhumbule isigwebo secala lami.Ngiwuzwe kahle umthondo kathisha omkhulu ungifudumeza imbobo yendunu.Ingquza yami useyipetule ngeminwe kodwa umthondo wakhe uzithinte zonke izindebe zengquza.Ngimuzwe ezipetula ngejwabu lomthondo izindebe zegolo.Ushise kamnandi umthondo kaKhabazela.Ngilizwe ijwabu elithofozelayo lomthondo kathisha omkhulu wami.Awuphushe slowly engibambe amahips.Ushise kamnandi umthondo.Ingquza yami iwumunce wonke umthondo kathisha omkhulu.Siqume sobabili”Mmm”.Aqale afende.Kube mnandi zisuka. 
“Owu!owu!owu!kumnandi thisha omkhulu,oh sir.”Angibhebhe u’sir’ngiwuzwe kahle umthondo wakhe.Mnandi umthondo omkhulu ubukeka usabeka kodwa uma usukubhebha ugcwala mfi ingquza ukuthinte zonke izindawo ezimnandi.Nami ngingazibeki phansi ngifuna ukumnika lonke uKhabazela.Ngihlehle ngengquza ngiwuzwe ukhala phakathi”Yes sir…awu kumnandi umnandi sir.”Ngizwe kahle ukuthi iyangibhebha lendoda.Umthondo wayo ugcwele mfi ingquza.”Oooh…oooh…ye…awu yaze yamnandi ingquza yakho ntombazane…ee…ee..”Ngingazibeki phansi ngisiphalaza ngibhejwa uthisha omkhulu.Ingquza yami ibophe ngizwe engingakwazi ngehluleke ukuzibamba ngikhale wi.”Aaaaaaaaah!”Aqume usir adedele esishisayo isdoda kubemnandi kusho abhongise okwenkomo”Oooooooh!”

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.