Ngibhebhise mamfundisi

()
Umkhokheli owaziwayo kuyo yonke indawo yakithi lona. Iyadushuzela into kaMaNxumalo uma ihamba. Awuyibuzi ngezingubo zayo ezinde ukuthi umkhokheli lona. Ulapha ko 48 years. Mina ngina 32. Ngimjwayele yena bandla umkhokheli. Ingani uZandi ingane yakhe endala sinayo enhlanganweni ethuthukisa umphakathi. Manje isikhathi esiningi ngifikela kuye umkhokheli uma kukhona engiyokukhuluma noZandi.

Esengikunakile ukuthi ugangile umkhokheli lona. Ngibe nokusola ukuthi mhlawumbe ungithandela indodakazi yakhe nakhu phela ayikagani. Uyangikhokhela ngevangeli bese ebuya athi phecelezi ngezinkulumo engiyala ngokuthi uphathwa kanjani umuntu wesifazane. Ugane umfundisi phela umkhokheli lona. Uma ekhuluma nami uvele athi “Wena mfana…wena mfana”
“Uyabona wena mfana uma nibeka into phakathi kwenu akufanele ukuba kubekhona owesithathu phakathi kwenu.” Ngithi ukudideka. “Uma sibeka igama phakathi kwethu sobabili kufanele kube elethu sobabili. Akadingeki owesithathu.” Ngidideke kodwa ngiphendule.” Ngiyabona uqinisile.” Aqhubeke, “Manje mina wena mfana angithandi ukuhlala ngedwa umfundisi uzobe engekho ntambama uyoze abuye ekuseni.
Ngizibone izinombolo manje. “Woza ku 2 room wami,”ngisho ngethukile. “OK,” anele asho lawomagama ngivalelise. Ngizwe ngaye esengqongqoza emnyango. Nginele ngivule asho phakathi umkhokheli. Ngivale ngikhiye. Ngingamlindi nokuba ahlale phansi. Ngimbambe sithintane ne ngemizimba. Ngimlande ngo’kiss’kube sengathi kade awulambela umka mfundisi. Angincele lomama uyezwa.


Sincelane eside isikhathi simile nalomama. Ngiyamphuthaza ngimpotoza izinqe ngimdlalise neqolo. Ngimphulule namahips. Silokhu simunyane njalo sincelana sishintshana ngezilimi. Kuba yimi oncela olwakhe kubuye kube uyena oncela olwami. Sihlehle ‘slowly’ size sifike embhedeni. Asikayeki ukuncelana. Ngifike ngimginqe abe ngaphansi ngibe ngaphezulu. Ngifake isandla ngaphansi kwesiketi. Ngisenyuse ngokukhulu ukushesha ngiphuthume ukuyodlalisa umsunu. ”Mamo!Akalifakile iphenti umkhokheli.” Kusobala uze ezimisele ngokushesha abhejwe.

Ngiwuqhwebe umsunu phakathi kwamalebe. Ngifice ingquza isimanzi vele. Ngisebenzise umunwe ophakathi nendawo ukumdlalisa. Ngimuzwe ebubula umkhokheli, “Mmmh.” Ngiyeke ukumncela. Ngimqhaqhe iShirt nobra. Umzimba wakhe unonile kamnandi. Ngimqhaqhe uziphu wesiketi sivele siphume kalula. Asale ngepitikoti elifishane. Amathanga akhe amakhulu angiqhanyelise angiqede. Angiqhaqhe izinkinobho ze’shirt’. Bese engibamba ngaphambili angithi mamfu umthondo osuvele ufile ukuqhanyelwa. Ibhulukwe ne under ngikukhumule ngokukhulu ukushesha. Umthondo wami omile mpo ubheke kumkhokheli. Awubambe umkhokheli. Isandla sikamkhokheli siwenze uqhanyelwe kakhulu. Alithi qheke igolo umkhokheli. Amathanga akhe amhlophe uma evela kulelipitikoti elifushane lingenzela okunye ukuqhanyela. Ngilibone kahle igolo likamkhokheli njengoba evulle imlenze ukuthi limanzi. Isibumbu akasishefile. Izinza imfukumfuku sengathi u’carpet’. Ngimgibele ngaphezulu. Azibambele yena umthondo. Awuvule ikhinqi lihlale obala. Awuqondise ngqo embhotsheni yengquza. Ngiwuphushe. Igolo likamkhokheli selivele lishisa bhe. “Oooh!” Sikhala sobabili. Kuqale yena ukufenda. Faxa! faxa! Igolo. Nami ngingalindi. Ikhono lami lokubhebha ngiliveze zisuka. Uma ngiwufaka ngimuzwe umkhokheli ekhala, “Ehl!Ehl!…ooh…ooh!” Ngiwushaye impela umthondo egolo likamkhokheli. ”Kodwa bangathini abantu bengibona ngikhwela lomama, umkhokheli ongumkamfundisi wonke pho?” Ngisho ngizibuza. Pho igolo alina ‘size’ Ngiwushaye umthondo kumkhokheli, ngenze ‘sure’ ukuthi ngiyamanelisa. ”Ooh we…nakho-ke mfana wami.Uyakhwelana mani. Kumnandi!” Ngithe khaxa kwizi dika dika zamathanga kamkhokheli. Ngithi ngimbhebha ngibe ngiwapholisha ngaphakathi ngesandla.
Ngimphendule umthondo uphakathi egolo.Sike sifendane silele ngecele ngimbambe ngemuva ezinqeni. Sengathi ngiyaphupha kodwa iqiniso ngibhebha yena impela umkhokheli ohloniphekile. “Awu mkhokheli wami …kumnandi.” Ngimphendule sifendana umthondo uphakathi egolo likamkhokheli. Ngibe ngaphansi abe ngaphezulu. “Kade ngangikufisa wena mfana ungaboni” esho ngelokukhala ekhaliswa umthondo. Nami ngiphendule ngelokukhala “igolo lakho limnandi, Waze wangibusisa mkhokheli wami, kumnandi.” Ungixamalazele ngamathangakazi akhe. “Ooh… wu…waze wamnandi wemfana.Wabusiswa ngomthondo omnandi kanjena,” ehefuzelela kimina. Lapho sengibhalanse ngezinyawo ngamisa amadolo. Ubufaxafaxa igolo nomthondo sesiyakhala sobabili. I’bedding’ isimahlaphahlapha. Sekuze kwaphuma ngisho ishidi. Sibhebhana okwangempela ayi indaba yokudlala. Usengibiza nango’sthandwa manje umkhokheli. Alale cu phezu kwami amabele omkhokheli abe sesifubeni kimina. Ngimkhave izinqe ngezandla. Angifende umkhokheli. Faxa!faxa!kukhala igolo kukhala umthondo.”Ngikhathele baba sengikhathele sithandwa,sengiyoze ngivukwe i’bp’,” kukhala umkhokheli. “Khululeka mama… khululeka sithandwa sami…khululeka mkhokheli wami. Yimina ozofenda, “Ngisho ngibe ngimbamba ngimqinisa ezinqeni. Ngifende ngesikhulu i’speed’kube sengathi ngisebenzisa umshini. Kube amatsegetsege umbhede. Answininize umkhokheli wami akhulume izilimi.

“Ooh…ooh waze wangibusisa wemfana. Kumnaandi… awu… awu… nakhoke… nakhoke… hhhhiiiii…!” Ngiwushaye ngisheshe kakhulu kunakuqala. “Awu…nakhoke…nakhoke…awu nkosiyami ungifikisa kwenye indawo engingasayazi…. seyamehlula umfundisi… ngiyachaaaaaaamaa…” Ngibhebhe ngisheshe kunjalo. Angikonofele answininize. Ngehluleke, “Awu mkhokheeeli…ngiyachaaaama…” Ngisho ngisidubula isdoda egolo likamkhokheli. Sikhale sibambane umthondo wami uchitha egolo likamkhokheli.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.