Mhla ngiqala

()
Angifuni ukuqamba amanga,amantombazane bengiwesaba kabi ngisakhula.Ngize ngaqeda u’matric’ ngingakaze ngihlabe muntu.Angeke ngiphike ukuqhanyelwa kwakudlala ngami.
Amaphupho yiwo ayengisiza.Ngangingazi-ke kahle noma lobubumnandi bephupho kwakuyibo obufana nobangempela.Yize emnandi amaphupho ayengilethela amahloni nendumalo.Kwenye inkathi iphupho liphazamiseke lingakapheli ngidinwe ngife ngifise sengathi lingabuya.Kwenye inkathi ngiphaphame sengimanzi ngichama.Ngiyothi ngiyayibamba intombi umpipi uthi tsa tsa tsa udubula ngikhale ngithi,”Awu nkosiyami akusiyo intombi.”Sengiyovuka nginamahloni ngiyogeza.Okungidina kakhulu bese kuthiwa isilwane.Nami ngizibone nginomnyama,kodwa lobubumnandi ngiyabudinga.
Yingakho sengize ngazilahla kuThando esasifunda naye ugrade 9 engungqeqe ozithandela abafana.Asheshe avume uThando uma ngithi akazongivakashela kwi’room’yami.Ngicabange ukuthi uyadlala,phela kade ngangikhohliswa. Nebala atheleke ngezikhathi sekumnyama ngingazelele.Ngicabange ukuthi uyahamba umuntu lona, kanti lutho uzolala.Ngivele ngingazi-ke ukuthi ngizothini.Ngize ngibe nokuzisola okuhambisana nokwesaba ukuthi bengiqaleleni ngathi loma bizwasabele akangivakashele.
.Anele angene ahlale phezu kombhede.Nami ngikhulume,”Awu washo-ke ukuthi sewufikile.”Aphendule.”Ingani ngibizwe uwena nje.”Kuthi ngqi kimina,ngibuye ngikhulume.”Awu washo-ke.”Abone ungqeqe ukuthi nginamahloni.Asondele angigaxe emahlombe.Asondeze umlomo wakhe kowami.Angilande ngokiss.Ngivale umlomo ngishaye u’baby kiss’.
Akhiphe uswidi awufake emlonyeni.Bese ethi,”Ngicela ukukupha uswidi.”Ngivume ngikhangeze.Asondeze umlomo nolimi olunoswidi.Angiqabule noswidi oselimini.Alufake ulimi kimina anginike uswidi.Nami ngiwubuyisele kuyena.Kube ilowo mdlalo sincelana nezilimi.Ngiwujabulele lomdlalo.Kodwa engikuzwayo ukuqhanyelwa njengoba sincelana nje.
Ngiqhanyelwe strong ngingabe ngisazi ukuthi ngizakuwenzenjani lomthondo wami ozokungiphoxa phambi kukaThando.Phela angifuni abone ukuthi ngiqhanyelwe,lokho kungifakela amahloni.
Aqhubeke nokungincela ungqeqe,lapho ibhulukwe lami livele liqumbe lapha phambili.Angithintathinte ungqeqe,ngenze akwenzayo,ngimthinte.Ngimthinte ezinqeni,ngimphulule amahips.Angikaze ngisondelane nomuntu wesifazane ‘so close’.Ngimuzwe eshisa entofontofo kamnandi.Isandla sami siziyele ethangeni,ngilithinte.Awu yehheni!Uthule ungqeqe akwexayi uma ngimthinta ithanga.Ngimuzwe ebubula uma ngenyusa isandla phakathi kwamathanga.”Owu baba.”Kube sengathi ungiqhubela phambili uThando.Ngisenyusele kude isandla,lapho kuhlangana khona amathanga.Mamo!Kanti amathanga ashisa kamnandi kanje.
Kuyashisa kuntofontofo.Angikaze ngiqhanyelwe kanje.Ungqeqe angiqhaqhe uziphu webhulukwe lami.Ngithi ngisamangazwa yilokho afake isandla ngaphakathi kwe’under’ isandla,abuye nawo umthondo.Uvele ubheke phezulu umthondo wansondo.Awusaqinele khona okwala.
Ngiyaqala ukubanjwa umthondo umuntu wesifazane.Isandla sakhona sithambe kamnandi.Siyaqhanyelisa lesisandla.Awuvule umthondo wami awupholishe ijwabu umpipi.Kuvele kubemnandi kakhulu.Ubumnandi obuthi abufane nobase phusheni.
Sengiyabubula,”mmmh…mmm.”
Nami ngiyamphuthaza.Ngilibambe iphenti.Ngilehlise lehle ngemilenze.Kwakhona ukubamba iphenti kimina kuyi’experience.’Linele lingaphuma ngimketule.Siqabulane ngimbhekise phezulu.Uyadlala udlala ngokuqhanyelwa.Yimina manje osehamba phambili ngokufuna ingquza.Naye ungqeqe uwufuna la umpipi.
Ngithi ngiyawufaka ngiwushaye esibunjini ezinzeni.Ngenhlanhla zingangisiki.Ngiwehlise uthi gqu gqu ezindebeni zegolo.Awubambe ungqeqe ngesandla sakhe esifudumele.Awufake embhotsheni yengquza.Ngiwuphushe mina.Kushise kamnandi.Ngimuzwe uThando ebubula,”Oooh dali.”Kuvele kusuke amaphepha ngifenda.Ngingalindi sikhathi ngifende ngawo wonke amandla enginawo.Akhale zisuka uThando.”O…o…o…hl…hl…aaah…aah…”Ngize ngibuze kodwa ngingafuni ukuma ngoba ngidlaliseka kamnandi ejwabini lomthondo wami.”Yini uyalimala yini Thando?”Athi,”Oooh…kumnandi… qhubeka.”
Kube sengathi ungibangile.Nami phela ubumnandi ngiyabuzwa.Lapho kube sengathi iqolo liyephuka.Ngiwushaye wonke ngamakhulu amawala.Akhale,”Ooooh….”Ngiphakame kakhulu…mbhoncu umthondo engquza.Ngithi ngiwawushaya wonke uye ugwaze embhedeni.Ngikhale,”Awu!awu!awu!”Vele uqaqambe wonke u’shaft'”Sorry dali,unamawala kakhulu.”Esho ewubamba uThando ewubuyisela egolo.
Ngithi ngiyafenda futhi uphume ugwaze phansi umthondo.Ngigcine ngifundile ukuthi uma ngifuna ukulidla kahle igolo manginamathele esibunjini ngifende khona.Nginele ngiwubambe lowolayini ngifendele ukufa.Lapho umthondo usumanzi taxu amanzi egolo.Sengiwuzwa kah
Sengiwuzwa kahle umsindo wegolo ngilibhebha.”Faxa! Faxa! Faxa!Ngizwe kahle ukuthi ngiyalibhebha igolo.Angiphuphi.UThando sesibizana ngodali mntakwethu.Ngimbambe ngqi emahlombe.Ngiwushaye umthondo ngisheshe kakhulu ngiqhutshwa ubumnandi.Nhli! nhli! nhli!Ngiwushiqeka umthondo.Lapho uyahayiza,”Awu nkosiyami…awu wema!Waze wangibhebha kamnandi…awu umnandi dali.”
Ngize ngizibuze ukuthi kodwa ngabe yimina ngempela lona obhebha igolo.Kanti bengiphuthelwa into emnandi kanjena.Ngizwe umqondo wami sengathi uyangishiya.Ngimbambe ngimqinise uThando.Ngifende ngokukhulu ukushesha.
Naye uThando akazibekile phansi uyafenda.Ngiyasizwa isibumbu sakhe sithi ne kimina.Umise amadolo,igolo walithi qheke.Sesiyakhala sobabili.Ngimuzwe ekhala kakhulu edlikizela”Awu dali uyangichamisa.Ngiyachaaaaaaammmaaaa….!”Angithi ngqi.Angithandele nangemilenze
Umqondo kube sengathi ungilahlekele.Kuvaleke amadlebe ubumnandi.Ngizwe ukuchama kuza kuza…Awu ngikhale mina.”Yeee!…Aaaaaaaa…”Ngimbambe ngimqinise uThando.Ngisifaze isdoda’deep’egolo.Sisakhala sibambene ngizwe izwi likamama edukluza umnyango.”Yini kwenzenjani,udliwa yini.?”Vele impendulo iqondane nalokhu okwase kuvele kusolimini.”Awu kumnaaaaandi.!”Ngikhala umthondo uchitha egolo.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.