Manandos

()
Izinto ezimnandi.Impela sengize ngaqala ukulilalela lelikhehla elizibiza ngoManandos izinto ezimnandi.Liyayixoxa yini pho imikhuba.Angilikholwa kodwa kulendaba eliyixoxayo yokuthi lidla umatron
Ngwenya.Umatron wesibhedlela pho!Ayi suka kunamanga lokhu kwekhehla uManandos.
Sisebenza esibhedlela.Ngise’despatch’.UManandos uyantshingela,ugada ngasezindlini kusihlwa.Izindlu esihlala kuzo zehlukene kabili.Kukhona eziphezulu neziphansi.Lezi eziphansi zibiyiwe kune’gate’ elikhiywayo.Ezingenhla zakhiwe phezu konqenqema,ezingezansi zisemgodini.So ukusuka kwezingenhla uye ngenzansi kunewa akuhambeki.Mina ngihlala kwezingenzansi.Eka’matron’Ngwenya isekhoneni.Eduze nodonga oluyiwa.Ngaphezu kwewa kunesihlahla esikhulu. 
Yibo lobubusuku engizizwe ngifuna ukushaywa umoya.Ngiphumele ngaphandle ngisithele ngesihlahla esisekhoneni eduze nendlu kamatron.Angimjwayelanga,ngimazi ngokuthi ungumuntu ozazisayo.Sekuyihora leshumi.Akusenabantu abagcaluzayo ngaphandle. 
Ngethuke ngicishe ngiwe ngibona sekulenga intambo isuka phezulu yehla ngewa iya ezindlini ezingenzansi.Ngenhlanhla ngisithwe isihlahlanyana esisafokozi.Ngime ngingabe ngisanyakaza.Lentambo iboshwe esihlahleni esingenhla.Habe!Ngibonani ngamehlo ami!?Dzwiii!Ngentambo kwehle umantshingelane wethu uManandos.Ngiqube ngithì ngizoke ngibone.Athi cababa uManandos kuhle kwesotsha lehla nge’parachute’.Aqonde ewindini angqongqoze kancane.Livuleke ikhethini kuvele ubuso bukamatron Ngwenya.Akhombe ngomunwe emnyango angabe esalivala ikhethini.Anikele emnyango uManandos.Nami nginikele ewindini kulelikhethini elingavaliwe. 
Athi engena emnyango uManandos avale umnyango abe emlanda ngesinqanda esivuthayo umatron.Yehheni webantu!Bayancelana bayahefuzela kuyabonakala ukuthi bayaphuthumana.Umatron nomantshingelana pho!Wadla Manandos.Isandla sikaManandos sigijime esibunjini sikamatron.Uyaquma,”Mmm.”ebe ephangisa eqhaqha ibhande likaManandos.OkunguManandos sekumgijima ngolimi ngisho ezindlebeni.Kulufaka lapho okunezigonagona khona ngimuzwe umatron ethi,”Oooo”. 
Ibhulukwe liphume kanye ne’under’umthondo wekhehla awubambe ngezandla umatron.Liwuphethe lelikhehla umthondo madoda.Isibhombolozi.Kumenyuse i’nightie’okunguManandos amathanga kamatron athi bhanya ahlale obala.Ngiye ngiqhanyelwe nami ngiphefumulele phezulu.Awugcoboze engquza kamatron umantshingelana.Awubambe besamile awufake ngesihloko egolo kube sengathi ugwabula umsunu ngesihloko sejwabu.”Awu!Awu!”kukhala umatron enwaywa umsunu ijwabu lomthondo kaManandos.Akuyekile ukumdlalisa ngolimi ngisho nasemqaleni.Bahefuzele kakhulu baye bawele embhedeni. 
Ayithi qheke ingquza umatron.Igolo lakhe ngilibone lonke.Kumngenele ngolimi okunguManandos.Kumkhotha amathanga iminwe emibili kuyifake egolo owodwa engquza omunye udlala emsunwini.Kumkhothe amathanga kunikele engquza.Hheyi lelikhehla liyazelaphi lento eliyenzayo.Lulushaye ulimi lugcwale igolo likamatron.Ngimuzwe umatron enswininiza kuhle okomdlwane.”Nhiiiiiii…”Kumncele impela aze aqhaqhazele enswininiza ngibone ukuthi useyathunda. 
Limgibele ikhehla umatron.Liwushaye phakathi egolo ukhale uthi,”mf”.Ungalibona lithothobele lelikhehla elinguManandos liyalibhebha igolo.Lingene shi emathangeni kamatron lifende ikhehla.Like lehle liye enzansi nengquza lifenda libuye lenyuke liye enhla emsunwini.”Ye..ye..ye..umnandi Manandos…uyabhebha Nandos angazi ngakulethelwa ubani…weeeeee kumnandi.”NoManandos uyakhala,”Izinto ezimnandi amanandos…awu imnandi ingquza yakho matron.”Bakhale babambane. 
Limphendule ikhehla umatron limguqise ngamadolo embhedeni.Liwukhiphe sewumanzi umthondo.Ngibone lifuna ukumhlaba ngemuva.Ngibone okunye okwenziwa ikhehla.Amanzi egolo liwagcobe endunu yangemuva.Ngithi ngisababaza liwushiqele umthondo endunu.Libhebhe ngemuva.Ngizwe neogquza kamatron isibanga umsindo.”Oooh…oooh.”kukhala umatron.”Ngikuthandela lokhu Manandos ungidla yonke indawo,ngaphambili nangemuva…ooo…kwaqala kwababuhlungu usangiqala…maye kumnandi wema.Ingquza yangemuva iyabamba ngiwuzwa kahle umthondo.Abubule uManandos,”Umnandi ngaphambili umnandi ngemuva…oooh”.Abhongise okwenkomo uManandos.Ngisole ukuthi lizochamela endunu lelikhehla.Liwumboncule.Ingquza kamatron ngiyibone ikhamisa isishiye enkulu imbobo.Kube sengathi iyaphefumula,iyavuleka iyavaleka.”Hhaaa…!”kububula umatron. 
Alale embhedeni uManandos amfulathelise umatron.Babheke ngakimi.Letha amanandos matron izinto ezimnandi.”Lisho limklanulisa imilenze elele ngecele umatron.Lingene ngemuva kulokhu liwufake egolo ngqo.Kube ubuphaxaphaxa umsindo wegolo nomthondo umantshingelana no matron bebhebhana.Liyayithanda ingquza leliyakhehla kodwa ngiyalesaba liyalibhebha igolo.Sekuyisililo nje lapha endlini sebeyajahana impela bajahe ekuchameni.”Awu liyangibhebha lelikhehla wenkosiyami…Ingabe umfazi wakho umbhebha kanjena yini?”kukhala umatron.”Awu nawe matron ingabe uyibhebhisa kanjena yini?”Basheshe kakhulu manje.”Lutho…lutho…ayingibhebhi kamnandi njengawe…Oooh!oooh.,!Ngiyachaaaaama.!Adazuluke umatron kula ngomthondo okunguManandos.”Woza nami ngikuchamele matron.”Abhonge uManandos awushaye afende mawala behlinile bekhala bobabili.Anamathele uManandos amasende athi ne ezibunwini.Athi uyahlehla uyaphinda uyawushaya wonke uphum engquza.Ngibone edubula ngeshodi uManandos into emhlophe ithi tsa phakathi kwemilenze kamatron imthele nasethangeni.Liwubuyisele engquza kamatron liwuthi ngci usikhafulele sonke isdoda esisele egolo likamatron. 
Livuke lapho ikhehla limqabule umatron,limphulule amahips kube sengathi liqala i’romance’.Avuke nomatron ngimbone evula isikhwama akhiphe imali ewu R200.Nakhu Manandos ubuye ubuye uzongibhebha. 
Ngibuyele emuva ngejubane ngaphansi kwesihlahla esiyifokozi ngiqhanyelwe nginjani kade ngibuka uManandos edla igolo.Shwi!Enyuke ngentambo uManandos eseyontshingela.Hhe okungoManandos kwehla ngentambo kuyodla igolo lomatron kubuye kwenyuke ngayo.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.