Kwagcina kubhejwana ePartini

()
Sisebumnandini ziyakhipha koze muse emnyango. Abesifazane bangena mahhala. Kuyaziwa phela akubi mnandi bengekho osisi abahle endaweni. Utshwala buchithiwe, ingoma isholo phezulu. Ngifake isigqebhe esiveza amathanga, phela ngiyazazi ukuthi ngimi kahle. Abangani bani bagqoke amaJean imina ngedwa ohlukile. Amadoda onke azobe ejika nami kusokole abaningi. Ngiyazethemba bo dade kulesisigqebhe sami esimnyama.

Amathanga ami amhlophe angathi apholishiwe ahleli obala. Akekho muntu wesilisa ongaphenduki nami. Utshwala sebuyangena egazini amahloni awasekho. Kukhona ubhuti esengimbonile ongichazayo. Igama lakhe angilazi kodwa ngizwa bambiza Mabhiza. “Lona uzotholwa yimina,” ngisho ngizitshela ngaphakathi. Ngifike ngihlale esofeni eduze kwakhe. Isigqebhe sami senyuke size siveze ekugcineni kwamathanga. Ngimoyizele ngimcwebisele amehlo ngikhiphe ulimi ngikhothe izindebe. Ngibuke ibhulukwe lakhe ngakuziphu ‘Fuku fuku’umthondo. ‘Gxavu’ engigxavuna isibumbu. “Lesisithutha sesingaze singigxavune kanje phambi kwabantu. Nangu ezongibukanisa nabantu.” Avele angikitaze umsunu ngaphandle kwephenti. Ngihleke uhleko lwezintombi zasemakhaya ngivale amathanga ngokukhulu ukushesha ngize ngibeke isandla phezu kwemomozi yami. Ngigxume ngokukhulu ukushesha ngigigitheka ngiye ku dance floor. Phela kumnandi ukuthintwa insizwa emsunwini, kodwa ayi ikuthinta phambi kwabantu. “Mayefuna mina uzongilandela kudance floor.” Ngisho ngizitshela. Sengifuna ukuncengwa manje ngitshelwe amagama amnandi, “I love you, you are pretty and sexy. Udlula wonke umuntu ola ephathini.” Lapho sengidansisa okwesfebe SASE lokshin, wena owabon uBabes Wodumo eshona phansi. Ithanga ngike ngilithi qheke kube sengathi kuzovela iphenti, ngibone abesilisa abaningi bezisondeza kimina. Sengi sure ngiyadlisa kule party. Uma ngithi jeqe, nansi imhlola yam. Angeke ngikumele lokhu. Umngani wami uPinky usehleli noMabhiza kusofa. UMabhiza umphulula amahips kujean wakhe. Ngehluleke ukuzibamba ngidwebe ngiye khona sengivutha. Ngithi ngifika khona bebe bencelana. Bawushaye udeep kiss phambi kwami sebecimeze ngisho amehlo. Ngimuqhwebe ehlombe uMabhiza aphakamise ikhanda ngokumangala. “Yey wena swine, ungenzelani isifebe sakho?” ngisho ngenkulu intukuthelo. Avele asho ngelokudakwa, “Ingani wena unqabile.” basho baqhubeke bancelane kakhulu sengathi bayabukisa. Kuvele kuthi xhifi kimina ngibashiye kanjalo ngibuyele kudance floor. Ngidansa nje inhliziyo yami ayisafuni. Angisiye uTikiline mina uMabhiza ngizomlungisa. Ngithì ngisajulile nemicabango ngizwe sekukhona ongithinta ngesifuba emabeleni. Angimazi nalo igama lakhe. Esandleni uphethe ibhodlela le redwine. Angiphuzise lona ngithathe mawala ngizwe ngiphelelwa intukuthelo namahloni. UMabhiza sengizomlaya impela. Ngifuna abone ukuthi nami ngiyathandwa iRed wine sesiyiphuza sobabili. Ingoma esiyidanselayo iyashesha. Sidanse sisondelene. Uyangithintathinta ubaba lo yonke indawo, emathangeni, emabeleni. Nami lapho sengilaya uMabhiza engine skinks ski ukuthi usengibónile. Sidanse size sishone phansi angidlalise emathangeni izandla zigijlme zize ziyothinta esibunjini. Sidanse senyuke ngimfulathele ngiye ngihlale ngemomozi phezu komthondo wakhe. Ngiwuzwe ukuqumba kwawo ungithinta amalebe. Angibambe amahips athi ukuwuhlikihla umthondo ngemuva emalebeni. Indlu yonke ingathi isithakasela thina ngomdanso wethu oxakile. Udj uselokhu useyilulile ingoma kucomputer ayinqamuki. Sibuye sibhekane sisondelene. Sisondelane aqhubeke angidlalise. Nami ngize ngiphakamise umlenze ngimkhave ngethanga lami elibushelelezi. Ngithi ne ngesibumbu ebhulukweni nomthondo wakhe ungigqule ephentini. Sithi ukudlaladlala esawuhlikihla umthondo osebhulukweni ewuhlikihla esibunjini esisephentini. Nami umsunu usuyaqina manje negolo selimanzi. Iyodwa into esengiyilindele kulensizwa akangicele phela ubhuti wabantu siyoqedana phandle. Ingathi amehlo asemaningi asibhekile. “Ye! ye! ye! kwenanela izihlwele zihambisana nengoma. Asisehlukani manje sesilokhu sigxumagxuma sibambene izandla zakhe zihamba namahips ami kamnandi abuye angipotoze nezinqe. Angisenandaba noMabhiza manje. iRed-wine isingibeke kwenye indawo. Imnandi ngempela leparty. Manje sesibuye sidanse sakufendana. Ibhodlela le redwine seliphelile kodwa angazi ulilahle nini, nakhu usengidlalisa ngazo zombili izandla. Esinye usibeke ngemuva ezinqeni, esinye asehlise aye angithinte isibumbu. Afake iminwe yakhe ephentini angithinte amalebe. Ngiqethuke ngithi ne ngamabele esifubeni sakhe. Isigqebhe sami sesenyukile amathanga ami asehleli obala. Iyasha ingoma. Enyuse iminwe angikitaze umsunu, “Awu we ma,” ngibubula. Ngimbambe ngimqinise ikhanda ngilibeke emahlombe kuye. “Nakhu ngizobhejwa….!” ngisholo ngaphakathi. Ngimuzwe eligudluza iphenti ingquza yami isale ngaphandle. Ngizwe ukushisa komthondo emathangeni. Ngisamangazwe nokuthi uwukhiphe nini kuziphu ngoba ngiwugcine usaqumbe ngaphakathi. Awufake umthondo ubhuti wabantu. Awufake ushisa bhe. Angibambe ngezandla zombili ezinqeni awushaye wonke afende nami ngimamukele sifendane. Ikhanda lami ngilithi ne ehlombe lakhe sifendane sihambisane nengoma. “Sebeyabhebhana” kumemeza izwi kudance floor. Ngethuke.Afake izandla ngaphansi kwesiketi. Amboncule umthondo, angehlise iphenti. Ngivele ngileqe lisale kudance floor. Awubhuxeke umthondo egolo. Sesiyabhebhana straight manje asisahambisani nengoma, sifendana strong. Ngimuzwe ecokama kube sengathi ungithwala ngomthondo. Ugudle umsunu kamnandi kanjani! “Weee… oooh… kumnandi.” ngikhala kuduma indlu. Ngimthandele ngemilenze, angithwale adidizele nami. Ngiyafenda. Siye siwele kusofa okuhleli kuwo uThiza. Ngikubone okunguThiza kubaleka neglass yotshwala. Ngibe ngaphansi abe ngaphezulu. Ngilivule lonke igolo ushe umthondo. Awushaye wonke ubhuti wabantu. Sesizungezwe nayizibukeli. Athathe imilenze yami ayibeke emahlombe akhe. Angikaze ngichame ngalendlela angichamisa ngayo lobhuti. Ngizwe umzimba wami uqhaqhazela wonke. Kube nogesi engiwuzwa egolo. Ngikhale mi izinyembezi zobumnandi. “Weee…wiii…ooooooh…!” ngichame okungajwayelekile, “tsa…tsa…tsa…” Ngimuzwe ebhongisa okwenkomo, “Oooh…aaawuu…eeeh…”Asishaye isidoda esishisayo sigcwale igolo. Sikhale sithandelane… Angisazi ngizobabhekelwa ubani abantu abakuleparty. Amahloni asengembethe. Ingoma ayisadlali. Ngiphakamise ikhanda. Lapha endlini sekuwubuphaxaphaxa. Kukhala igolo nomthondo, kuyabhejwana. Abanye badlelwa phansi ku dance floor, abanye badlana bemile.
Kuyakhalwa abanye bayaquma, bayachama. Ngithi qala nanguya uPinky umngani wami ubhejwa udj. Umdunusele okuwu dj igolo lomngani wami ulidla mawala ngathi uyalwa nalo. Naye akasakhali engathi useyachama. Awu yaze yamnandi iparty.


Funds ngabanye ababhebhana kuleParty

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.