Ebhasini

()

Lingene lishosholoza ibhasi likaMsane edepot.Aye alijikise lime buqama phakathi kodonga olude nendlu okugcinwa kuyo izinsimbi.Kungimangaze mina khondathi wakhe

ukuzopaka kwakhe kulendawo.Akangiboni ukuthi sengingapha edepot.Ngimshiye eqeda ukudiliva erenki ngagibela elinye ibhasi lenkampani yakithi ngeza ngapha.Yena ubezobuya nomunye umfana okuthiwa uSipho.

Pho-ke upakelani lapha?Khona uma sengizoshanela ibhasi ngizolibona kanjani uma limi ekhosombeni elingaze lime khona.Nalapha edepot ngalezikhathi kusuke kungekho muntu kungokhondathi abashanela amabhasi nephoyisa.Abanye abasebenzi basuke beselantshini edolobheni.Nathi bokhondathi sike siye elantshini ngalezikhathi kusale iphoyisa kuphela.. 

Ngisondele ebhasini.Ngigibele esondweni elingemuva ngilunguze ngewindi.Uyazi ngibonile ukuthi kunomgibeli ngenkathi ibhasi ingena.Kuvamile nokho ukuba abasebenzi balapha ekhaya bagibele noma iliphi ibhasi uma liza edepot.Ngithi ukubheka kahle.Ayi bo uGladys lona.UGladys lona uhlanya hlanya.Iyazithanda inkunzimalanga le.Ilinono kwaze kweqa.Ihlale iswenkile.Uma ungayazi ngeke usheshe uyibone,uyizwa olimini.Ebuhleni kuyafiwa.Intombi enhle impela.Okusho ukuthi yenqabile ukwehla inkosi le. 

‘Namanje awukakafuni ukwehla Gladys?’Kubuza uMsane.’Ngehleleni?Awu nangu uMsane bantu!’Isho inkosi le iswace ikhombisa ukuthukuthela.Phela ike ithukuthele nje inkosi esikhaleni kungekho ngxabano.Uma yesese igqibuke phezulu ngohleko.’Phela kusedepot lapha weGladys kumele wehle.’Aphendule adlakaze uGladys.’Idepot lani lelo?Awungiyeke wena Msane!’Asho akhiphe i”pencil heel”ayifakile ngize ngenqene ukuthi uzomkofoya ngayo uMsane.Athathe umlenze awufingqe awubeke phezu kwe”seat”.Isiketi sikaGladys senyuke.Idolo nethanga kuhlale obala.Limhlophe ithanga lenkosi le.Alifani nesitho sayo yize impofu nayo. 

Kungagcini lapho.Abeke indololwane phezu kwedolo lakhe.Isandla asibeke esihlathini,atshekise ikhanda.Lapho avele agovoze ebheke ngakuMsane.Ekhombisa enkulu intukuthelo le.UMsane ngimbone ekhamisa.Izibuko azifakayo zamehlo zehle ngombombo.Awakhiphe amehlo abuke ngale kwezibuko ekhamisile.Athi ukubukisisa phakathi kwamathanga kaGladys.Ngimuzwe uMsane ebubula eseshintshe nezwi.’Awu kodwa Gladys wabe usungibulala kanje…awu Gladys!’Aphendule ngokuthukuthela.’Ngibulale ngikubulale kuphi?Ngiyenyanya ukuqanjelwa mina!’esho engayiqondi lento eshiwo uMsane.Asondele uMsane esakhamisile.Alule izandla zakhe awapholishe amathanga kaGladys.Agqamuke agegetheke uGladys.’He!He!He!Ungikitaza kamnandi Msane!’Esekhulumela phezulu.’Ayi ungamemezi Gladys.’ehleba eqhubeka ephulula amathanga kaGladys.Nami ngize ngiqhanyelwe ngibuka lamathanga kaGladys aphululwa uMsane.Asishutheke esibunjini.’Awu Gladys ulayishe kangaka!’Esimamfuza isibumbu ngaphandle ephentini. 

Liqumbe ibhulukwe likaMsane.Asipotoze isibumbu sikaGladys.Akasahleki lapho uGladys wakhona.Uyayithanda lento eyenzeka kuye.UMsane udlalisa konke namathanga nesibumbu sikaGladys.Ude ewavula awathi qheke amathanga onke isibumbu sisale siyigquma.Abuye awavale ngqi izandla zikaMsane zibhajwe phakathi.Sengize ngabona nokuthi inkosi le ifake amapitikoti amathathu njengoba ilokhu iphenquza nje.Ahlanzekile nokho. 

Ayiphuthume uMsane esehlisa iphenti.Nakhona ifake amaphenti amabili ahlanzekile.Kuye kuqathake ne pad elihlanzekile.’Uyamensa yini Gladys?’kubuza uMsane eseqhaqha uziphu ekhipha uhalakasha lomdala umthondo.’Ngihlale ngiwafakile.’Kuziphendulela uGladys. 

Amsantuzise khona kuyo i”seat”.Awubhuxeke uMsane.Afende uMsane uhlanya selulithe qheke igolo lonke.’Kumnandi!Kumnandi!Eee kumnandi Msane.!.’kuzikhalela uGladys.Alubhebhe uhlanya uMsane.Ulugijima ngomthondo left,right left right.Uma ewufaka ewukhipha uGladys ezwakale ethi,’Ehle!Ehle!Ehle!Ooh Kumnandi Msane!’Ahlebe uMsane.’Ayi ungamemezi Gladys…Oooh!Ungamemezi.’Useyajuluka nokujuluka edla igolo lohlanya.Izibuko zamehlo azifakayo sezehlile usebuka ngale kwazo.Uyahefuzela efenda uhlanya.Ngaphansi uGladys ulokhu ekhale ngobumnandi. 

‘Kumnandi kakhulu!!! Kumnandi kakhuuuluu!!!’Kukhala uGladys uMsane esefenda mashinya ewufaka wonke.’Ooooooooh!!!Gladys!!!’Avele ome uMsane abe lugodo.Ashintshe ngisho uloya esechamela uhlanya.’Kushisa kamnandi!!! Kushisa kamnandi Msane!!!’Ekhala engasathuliseki uGladys.Kudume idepot uMsane esezama ukumvala nomlomo ngesandla. 

Nami ngenxa yokuqhanyelwa ngisathathwe ukubona uMsane noGladys bechama ngiphunyule ngephutha lapho bengibambe khona ewindini.Ngiwe ngiyoshaya ngesinquthu phansi.Zithi hlakahlaka izinkanyezi.Ngike ngithi ukubala lezonkanyezi bese kubamnyama tsu. 

Selizophuma ibhasi.Kugcwele ebhasini naserenke.Sengicasulwa abangaziyo belokhu bebuza ukuthi ngijunywe ubani kuleliphuphusi elisesinquthu.Ngemuva kwesihlalo sikaMsane kuhleli umkakhe uMaMngomezulu nezingane zakhe zamantombazane ezimbili.Kungene umfundisi kaMsane.Uhamba nomkakhe kanye namanye amalunga ebandla.Babingelelane ngenhlonipho.’Awu mfundisi.Mama nabazalwane bonke.’Bavume.’Amen baba Msane!’ 

Angene uGladys.Ame maqondana noMsane.’Awu waze wangibhebha kamnandi weMsane namuhla ebhasini lisedepot.Ubungibhebhela kulesiyasihlalo.Ekhomba lapho kuhleli khona umkakhe nezingane.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.