()
Iqiniso lihle izinhlanhl zabantu azifani nango losisi odayisa amafrid chips esengibuza ukuthi ngiyomushel nini coz uyangithand kodwa futhi at a sumtym unobaba wengane ohlal eduze kwasedlini yami ayi ngisathukil ilomubuzo athi wenzani ntambam ngithi lutho athi ok ngizokushayel iround yazi ngiphindel edlini ngikhuluma ngedwa manje ngicabanga lento phela losisi ukhona noma engayona itype yami usho ngobuhle bakudala amabele agcwele isifuba umampakisha lona uqobo eish sengidliwa imicabango sengikhohlwe nayiminyaka yakhe sengihamba ngithi ngizomukhipha inkani ngizomudlisa komuntu obuya emunyakeni@@@ sifike iskhathi nkosi yami ngiyaligwa yini imina lo ozodedelelwa inquza nami sengilindil phela angikaze ngidle umuntu omndala kunami especial waladuze uthe mefika edlini wafonel indoda yakhe yathi isashaya obeer ababili nabangani bayo sengihleka ngenhliziyo thatha lami selimile lijahile angiqale angiphuze siphuzane ngingazibeki phansi nami alibambe ngesadla isende athi ngiliphethe neh shuthi ngizodla kamumnandi lakuwena lapho sengiyisicabucabu ngime ngodogwa ehlike aguqe ngamadolo alidle kungathi uyalihlafuna abuye alibambe ngamazinyo mina lapho sengisha ingoma ngithuke izinhlavu zamasende esezifake zombili emlomeni jesu wami asukum athi asiye ebhedeni ngiqale nami ngikhiphe elami ikhono ngimuphuze ngehlika naye ngize ngifike kuvutho ndaba jesu wami kukhona umuntu onesibumbu esingaka ngisiphuze sengathi kade ngasilambela ngimubhebha ngolimu isadla sakhe sisekhada lami useze waphakama ngimuvuse ngimudunusise ikhanda lami ngifake ngaphansi ngibone emangobhozo athi ukuqaqazela adedele uJuicy ucream inkomazi uqobo ngiqubeke athi angikhuphuke useyalifuna mengifika ngilibeke kwelinjani lona igolo ngithi ukulikhuhla khuhla akasazi noma angibambe noma abhalanse ngamashidi ngithi ukulifaka kancane ngililunguzise mesengishaya amagethi asezulwini elincane lapho usekequle amehlo wavula umlom sengathi uyababazi useze waphakama ngeqolo uyalihlangabeza ngilifake lonke ngimuzwe ekhokha umona avale imilenze yakhe athi ukungikotel kancane lapho umthondo wami inkuzi yami madoda ngiyifake yonke ngizwe ethambisa imilenze ngiqale ngifende ngithi ukunyusa izinga lokufenda ngiwufaka strait ngibuye ngithi ukutsheka kancane ngishaye amakhona lapho sengimubhebha sengathi ngiyezwa ukuthi indoda yakhe isiyabuya sengimudlisa kuhle komuntu oyigcinayo lento ngimubhebha ngishonaphansi ngiyakhuphuka sekukhala kwaxa,kwaxa unquza isiyaziculela nje usekhalisa kwengane encane ueze wazimboza ngesiqamela ungibiza ngobby lapho imilenze yakhe isemahlombe ami ngisibeke emunyango isibumbu ngiyasigovuza ngiyamuphendula ngimehlize umulenze owodwa ngimulalise sakutsheka lomunye nguwubeke ehlombe ngithi ukuwukhipha kancane ngiwubuyisel ngaphakathi kancane ngimuzwe ethambisa uzimba ngiwufake wonke abubulise kwemoto inyuka intaba lapho sekuphelile ukuthi ngiyingane sengimufenda ukhala bby cama manje wangidla bby kodwa mukuphi sonke lesisikhath lapho nevolume yokukhala kwakhe isiphezulu cha phela imumnandi inquza kalosisi it to bad ngoba siyazwisana akuyona ingizoyidla njalo ngithe sengimuphedula Oonkosi isiphuma kanjena isibumbu salosisi athi ukungilekelela avula iziqa phela unedidi likhulu livel lihlale obala igolo lihle limumnadi sengilibhebhile nami nd ngisalidla ngithi ukumuqala phathi ngihlikihl lomthondo wami kuyona ngithi ukushaya izindebe segolo lalosisi lapho yena uvele aphakamise ikhanda mengiyeka athi ukulehlis ngimufake wonke ngifende ngiyasheshisa sekukhala ukwaxa,kwaxa,ph
axa,phaxa athi bby cama phela manje ngithi lv sengizocama lapho sengime ngobhozo ngijulukile ngizibambe ngaqinisa eziqeni wena owabona inja ikotela umqomo ngidubule kanti naye useyacama sikhale sobabili lapho sengilifaka ngilikhiph lonke ngilibuyisel ngamadla eish ngithe mengisuka kuyena ngedlel engimudle ngakhona ngimubone elooz isiStep kuthi kwaxa lapho eyakogeza

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.