Later

Admin ngaze ngabusa ewu. Nansi indaba yami. Ngicela ungifihleUdadewethu ube nabadala wase eya kohlala emakhosini Pietermaritzburg. So kuthe ngesonto elidlule wafona ethi kunethwasa eliphothulayo. Bazoya emgidini ucela ngimlethele imali ngoba uyashoda. Ngimtshele ukuthi ngizofika uma ngiphuma emsebenzini, athi ayi bhuti uvele uze nezinto zakho zokugeza, nezokushintsha ukuze ubone ukuthi kwenzekani, ngazi uma esephothula naye komele ngenzenjani, ngivume ngempela. Ngithe uma ngiphuma emsebenzini ngathela upartol ngaya khona. Ngidlule liquor store ngithenge e12 yobhiya nama ice ngifake emotweni. Ngifike ngipake imoto ngifice bayahlaba. Ngiloku ngizishayela obhiya nginganaki izinto eningi. Ngizwe ngogobela engibiza ecela ukuba ngisize ngetulo bayaqoqa ukuze bagide. Nebala ngisize ayi nobhiya usugcwele ikhanda. Mengiqeda ngizwe kahle ukuthi ngithenge obhiya ababaliwe bekumele ngithenge abaningi nebhodlela lagologo ukuzi ngingabi nankinga nobusuku. Ngidumise imoto ngithe nje ngingaka phumi esangweni ngizwe kukhona oknock ewindini lemoto. Ngime ngibheke ubani. Ugobela ubuza ukuthi uyakuphi, ngicime imoto ngiye kuye. Abuze ngiyaphi manje ngithi ngithenge obhiya abancane manje ngifuna ukuyoba nezela ngoba bude ubusuku, naye uyambona ukuthi usekhothile. Avele athi angihambe nesangoma esinye asinike imali ukuthi sithenge utshwala. Intombazane esencane impela kodwa isiyaba isangoma. Athi sithenge utshwala obusile, angixake uma esethi ningabhebhanike nikhohlwe *ahleke* ingimangaze lento ayishoyo logobela. Ngidumise imoto sambe. Ngisibuze igama laso sithi singu makhosi Ngcobo. Siloku sixoxa ngizwe ngibanjwe umchano ngimise imoto eceleni ngithi kuso ngisachama naso sithi yazi kunini ngizibambile umchamo, siphume ngikhiphe induku ngichame, sivele sidunuse phambi kwami siwushaye umchamo. Ngibone esinjani sona isinqe namathanga aphuphuzela uboya. Ngizwe induku yami ima sametime. Ngigcine ngiphimisela awu ngeke makhosi uma usuba noboya kanje ngezwa induku iphakama. Avele ahleke athi wena ubhekeni. Ngisondele kuye meqeda ngimthinte, athi heee kukhona ofuna ukuhlawula. Bake bakutshela ukuthi isangoma siyakhungwa ngaphambi kokulala naso ngoba idlozi ngeke lithokoze. Ngisho ligcwale umlomo sengavele ngikukhunge ngeke phela. Ngiguqe ngamadolo ngimqabule ngaphezu kwamadolo, ngimuzwe evumela phezulu “ayi bo njalo” ngibe nginyuka ngethanga ngiyefinyelela esbunjini, avele awavule amathanga angibambe ikhanda angicindezele kuso isibumbu. Ngimukhothe umsunu ngiwuzwe upetuka kube ngathi ngiwubamba ngamazinyo, ngimuzwe ephefumulela phezulu ,,,ooohh eeeei ngayigcina nini kodwa indoda. Ngiwukhothe ube manzi te umsunu. Ngimuzwe esengibiza ngobaby ngicela ungibhebhe ngeke phela. Engiphakamisa evele ebamba imoto edunusa. Please ngicela ungidle sthandwa sami ngehlise ibhulukwe neanda. Ipipi ngiligudlise emseleni ngilithintisa kumsunu akhale oohhh kodwa euuu thlthlthlthl ngiyacela love ulifake ngilifuna phakathi uyafenda. Ngilibusheke kancane ngimbone ethatha isandla esisodwa engidonsela kuye efenda ngayoyonke indlela. Uthe esuka wavele wabamba inzwane wagoba wayibeka obala yonke. Ngamgudla amakhona wonke ngibe ngimhlikihla umsunu. Usehlulwa ngisho ukubamba imzwane akazi enzeni. Baby sengikhathele ngivule isicabha seback seat alale ngomhlani. Ngiqale phansi ngimudlale ngenkotha, ngiluthathe ulimu liludlulise emsunwini slow ngimuzwe esho izilimi ooooohhhhh baby ohhhhu love, ngiyakuthanda waze wangikhotha kamnandi. Kube ngathi ngimluma umsunu ngimuzwe ephefumulela phezulu kungathi uyabalea ngimbambe,ngimq
inise.Aweeee baby ngicela ungibhebhe please, ngimbone usefuna ukuchama. Ngimdonse ngemilenze ngimbeke kweedge yesitulo ngilibusheke lonke. Sifendane ngayoyonke indlela uyangihlangabeza name ngimfenda ngiyashesha. Ngimfende ngimuzwe engibamba engiqinisa amemeze kanti name ngiyasizwa isdoda siseduze. Sinkonkoshelale, sichame mkanye. Ngimuzwe esethi “aweee ngamitha” angibambe angiqinise ngimqabule sigqoke siqhubeke nendlela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *